Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen vanuit het perspectief van de patiënt heeft het St. Antonius Ziekenhuis een cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van ons ziekenhuis en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor een grote groep patiënten van belang zijn.

Nu het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis sinds de juridische fusie één organisatie vormen, is er ook één gezamenlijke cliëntenraad samengesteld. De leden kennen het St. Antonius en het Zuwe Hofpoort uit eigen ervaring. Daarnaast brengen zij ook hun maatschappelijke ervaring mee. Met elkaar vormen zij een afspiegeling van het verzorgingsgebied van het fusieziekenhuis en vertegenwoordigen zij alle locaties van het fusieziekenhuis.

De cliëntenraad is een waardevol adviesorgaan voor het ziekenhuis, doordat zij het beleid en functioneren van het ziekenhuis continu belicht en aanscherpt vanuit het perspectief van de patiënt. Juist ook ten tijde van integratie is het van belang om door de bril van de patiënt te blijven kijken. Vanuit die optiek geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Raad van Bestuur. Daarnaast stelt de raad zich op verzoek van afdelingen open om vanuit het perspectief van de patiënt mee te denken bij projecten en andere ontwikkelingen in het ziekenhuis. Dat kunnen praktische zaken zijn over uiteenlopende onderwerpen zoals voeding, toegankelijkheid en inrichting, maar ook beleidsmatige onderwerpen zoals  begroting en jaarrekening of benoeming van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.