Home Academie

Maatregelen omtrent corona

De St. Antonius Academie heeft een aantal maatregelen die van kracht zijn vanwege corona. Hieronder vind je de meest actuele informatie. 

Update 19 april 2022

De coronamaatregelen die de Academie in eerdere updates heeft gecommuniceerd zijn komen te vervallen.   

Update 18 maart 2022

Gezien de toenemende druk op de Covid- en acute reguliere zorg in combinatie met het zeer hoge verzuim hebben we helaas moeten besluiten om de huidige maatregelen rondom scholingen en trainingen opnieuw te verlengen en op onderdelen aan te scherpen. We zijn helaas genoodzaakt om ons onderwijs weer grotendeels online te gaan geven. Daarbij zullen we teruggaan naar de maatregelen, zoals die in de update van 15 november 2021 beschreven zijn.

Bovenstaande maatregelen hebben tot gevolg dat eerder gecommuniceerde planningen waar nodig worden aangepast. Mochten wijzigingen optreden bij de training/het onderwijs waar de student aan deelneemt, dan ontvangen zij hierover bericht.

Op dit moment is nog niet bekend tot wanneer deze maatregelen zullen gelden.

Update 2 maart 2022

Er is besloten  om de huidige maatregelen rondom scholingen en trainingen zoals genoemd in de update van 25 januari 2022 in ieder geval tot 15 maart 2022 te handhaven. We vragen iedereen met klem om deze maatregelen op te volgen.

Update 25 januari 2022

Op dit moment neemt de druk op de Covid-zorg af. Omdat we de ruimte die hierdoor binnen de zorg ontstaat willen benutten, hebben het Kernteam en Hersteloverleg besloten dat de scholingen/trainingen die waren stopgezet vanaf 1 februari 2022 kunnen worden hervat.

Het beleid van het St. Antonius en de Academie is gericht bescherming van onze kwetsbare patiënten en medewerkers. Om die reden is ervoor gekozen, anders dan het landelijke beleid en de reguliere onderwijsinstellingen, nog niet volledig open te gaan.

De trainingen worden zoveel mogelijk online gegeven. Bij de trainingen die fysiek plaatsvinden, gelden onderstaande maatregelen:

 • Binnen de onderwijs- en algemene ruimtes: 1,5 meter afstand.
 • Bij alle fysieke onderwijsactiviteiten mogen maximaal 15 deelnemers in de onderwijsruimte aanwezig zijn.
 • In de algemene ruimten van het ziekenhuis en de Academie is het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker verplicht.
 • Kan de 1,5 meter afstand niet worden gehanteerd, ook dan is het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker verplicht.

We vragen iedereen met klem om deze maatregelen op te volgen.

Update 6 januari 2022

De coronamaatregelen die de Academie in eerdere updates heeft gecommuniceerd blijven ongewijzigd.   

Update 15 november 2021

Vanaf 15 november gelden er nieuwe maatregelen in ons ziekenhuis en ook voor de Academie. Dit betekent dat we helaas genoodzaakt zijn om ons onderwijs weer grotendeels online te gaan geven. Concreet houdt dit het volgende in:

Onderwijs en (vaardigheids)trainingen

 • Vaardigheidsonderwijs t.b.v. de directe patiëntenzorg zal fysiek plaatsvinden op de Academie. Dit betreft uitsluitend trainingen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de patiëntenzorg en/of de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk. Het onderwijs vindt altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren aan de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd.
 • Onderwijs(theorie), (communicatie)trainingen en/of onderwijsactiviteiten die gaan over ‘het omgaan met’ vinden online plaats. Indien dit niet mogelijk is, worden de activiteiten uitgesteld naar een nader te bepalen moment. Uitzondering is de training 'grenzeloze zorg'. Deze training zal nog steeds fysiek plaatsvinden.
 • Intervisiebijeenkomsten vinden zoveel mogelijk online plaats of worden, in afstemming met de intervisor, uitgesteld naar een andere datum.

Toetsen

 • De afname van alle kennistoetsen vindt onder strikte voorwaarden fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd. Dit geldt voor alle studenten van de:
  • basisopleiding tot verpleegkundige
  • acute- en langdurige vervolgopleidingen van het St. Antonius Ziekenhuis èn externe studenten 
 • Vaardigheidstoetsen voor zowel externe studenten als studenten van het St. Antonius Ziekenhuis vinden, onder strikte voorwaarden, fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.

Bovenstaande maatregelen hebben tot gevolg dat eerder gecommuniceerde planningen waar nodig worden aangepast. Mochten er wijzigingen optreden bij de training/het onderwijs waar de student aan deelneemt dan ontvangen zij hierover bericht.

Maatregelen in het ziekenhuis

Verder hanteren we onderstaande de maatregelen zoals eerder gecommuniceerd:

 • Binnen de onderwijs- en algemene ruimtes 1,5 meter afstand.
 • Bij alle fysieke onderwijsactiviteiten mogen maximaal 15 deelnemers in de onderwijsruimte aanwezig zijn.
 • In de algemene ruimtes van het ziekenhuis en de Academie is het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker verplicht.
 • Kan de 1,5 meter afstand niet worden gehanteerd? Ook dan is het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker verplicht. 
 • Heb je geen chirurgisch mond-neusmasker bij je, dan krijg je er een bij de ingang van het ziekenhuis.

We willen iedereen met klem vragen om deze maatregelen op te volgen.

Update 8 november 2021

Door de oplopende besmettingen en de druk die dat geeft op de ziekenhuizen, zijn de coronamaatregelen aangescherpt.

Naast de aangekondigde maatregelen van de overheid, zijn de maatregelen voor het onderwijs van de Academie ook aangepast:

 • Binnen de onderwijs- en algemene ruimtes hanteren we 1,5 meter afstand.
 • In de algemene ruimten van het ziekenhuis en de Academie is het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker verplicht.
 • Kan de 1,5 meter afstand in de onderwijsruimtes niet worden gehanteerd, ook dan is het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker (tijdens de les) verplicht.
 • De maximale bezetting in onderwijsruimtes blijft 75% capaciteit.

NB:

 • Vooralsnog blijven voor de uitvoering van het (online) onderwijs de roosters zoals die nu zijn gecommuniceerd van kracht. Mochten hierin wijzigingen optreden, dan ontvangen jullie hierover bericht.
 • Heb je geen chirurgisch mond-neusmasker bij je, dan krijg je er een bij de ingang van het ziekenhuis.

Update 27 september 2021

Versoepelingen in Nederland: gevolgen onderwijs Antonius Academie

Net als in de rest van Nederland versoepelen we ook bij de Antonius Academie de geldende coronamaatregelen. Dat betekent dat de ruimtes van de Antonius Academie de komende periode worden ingericht voor maximaal 75% van de normale bezetting.

Vooralsnog blijven voor de uitvoering van het (online) onderwijs de roosters van kracht, zoals die nu zijn gecommuniceerd, .
Zodra de planning én de bezetting van de lokalen is aangepast aan deze nieuwe situatie én bekend is welke les- of trainingsactiviteiten weer fysiek kunnen worden aangeboden ontvangen studenten hierover bericht.  

Voor vragen m.b.t. verpleegkundige opleidingen (Utrecht) neem je contact op via e-mail: academie@antoniusacademie.nl of telefoon 088 - 320 87 00.

Voor vragen m.b.t. medische opleidingen  neem je contact op via e-mail: medischeopleidingen@antoniusziekenhuis.nl of telefoon: 088 - 320 87 58.

Update 11 juni 2021

Doordat de COVID-zorg op de klinische afdelingen afneemt en het ziekenhuis in fase geel terecht komt, kunnen een aantal versoepelingen doorgevoerd worden. 

Vanaf 14 juni mogen, naast de vaardigheidstrainingen, ook andere trainingen en intervisie weer fysiek plaatsvinden. Uiteraard met inachtneming van de nog geldende maatregelen (en gevolgen hiervan) zoals 1,5 meter, mondkapjes en hygiënerichtlijnen. 


Het is aan de opleider en/of trainer om te bepalen of fysiek opleiden/trainen een goede keuze is gezien groepsgrootte, type training en vervolg op eerdere sessies. Iedere deelnemer zal bij veranderingen van het huidige beleid geïnformeerd worden door de opleider/trainer zelf. 

De medewerkers van de Academie werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Zij zijn alleen op de Academie aanwezig als de (vak) docenten ondersteuning nodig hebben of indien zij zelf (online)onderwijs uitvoeren.

Update 25 mei 2021

Door afname van de Covid-19 zorg op de klinische afdelingen is er door het kernteam en het hersteloverleg besloten om de reeds geplande bijscholingen en trainingen vanaf 1 juni weer op te starten, met in acht neming van de maatregelen die bij fase oranje gelden:

Vaardigheidstrainingen/-onderwijs
•    Vaardigheidsonderwijs t.b.v. de directe patiëntenzorg zal fysiek plaatsvinden op de Academie. Dit betreft uitsluitend trainingen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de patiëntenzorg en/of de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk. Het onderwijs vindt altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren aan de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd;
•    Communicatietrainingen en/of onderwijsactiviteiten die gaan over ‘het omgaan met’ vinden tot 17 juli 2021 online plaats. Indien dit niet mogelijk is, worden de activiteiten uitgesteld naar een nader te bepalen moment;
•    Intervisiebijeenkomsten vinden tot 17 juli 2021 uitsluitend online plaats of worden, in afstemming met de intervisor, uitgesteld naar een andere datum.

Toetsen 
•    De afname van alle kennistoetsen vindt, onder strikte voorwaarden, fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd. Dit geldt voor alle studenten van de:
•    basisopleiding tot verpleegkundige;
•    acute en langdurige vervolgopleidingen van het St. Antonius Ziekenhuis én externe studenten;
•    Vaardigheidstoetsen voor zowel externe studenten als studenten van het St. Antonius Ziekenhuis vinden, onder strikte voorwaarden, fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.

Mocht blijken dat eerder versoepelen van nog geldende maatregelen mogelijk is, dan wordt daarover zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

De medewerkers van de Academie werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Zij zijn alleen aanwezig op de Academie als de (vak) docenten ondersteuning nodig hebben of indien zij zelf (online)onderwijs verzorgen.

Update 30 april 2021

Dit bericht geldt voor zowel BBL-, HBO- als BOL-studenten van alle leerjaren.

Vanwege de COVID-situatie in het ziekenhuis wordt door het kernteam continu bekeken hoe de COVID- en reguliere zorg het beste gewaarborgd kan blijven. Dit kan, afhankelijk van de afdeling waar je werkzaam bent, in de komende weken gevolgen hebben voor de manier waarop je in de praktijk wordt ingezet.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat op dit moment de voortgang van jouw leerproces in de praktijk zoveel mogelijk door kan blijven gaan. Ook is het belangrijk om te weten dat nog steeds de verwachting is dat je jouw stage op de huidige stageafdeling kan vervolgen.

Wel kan het in deze fase toch nodig zijn dat je vaker in een andere rol ingezet zal worden in de COVID-zorg. Dit zal dan de rol van zorgassistent zijn, de zogenaamde rol 4 of 6 van het metaplan. De afdeling zal er in dat geval wel zoveel mogelijk voor zorgen dat je, ook tijdens de inzet in deze rol, kan blijven werken aan jouw leeropdrachten.

Mocht je om welke reden dan ook moeite hebben met deze keuze, bespreek dit dan met de leidinggevende en/of praktijkopleider van jouw afdeling. Zij zullen dan samen met jou kijken naar een passende oplossing.

We hopen natuurlijk dat deze situatie zo kort mogelijk van kracht zal zijn en hopen op je begrip en medewerking.

Update 23 april 2021

Het nieuwe besluit vanuit het kernteam over de trainingen na 1 mei luidt als volgt:

1.    Het blijft belangrijk om vast te houden aan opschorting van (bijna) alle (bij)scholingen tot 15 mei 2021. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als genoemd in onderstaande update van 13 april.
2.    De Introductie Scholing voor Nieuwe Verpleegkundigen en het Introductieprogramma voor nieuwe A(N)IOS kunnen wel doorgaan.

Update 13 april 2021

Op verzoek van het Kernteam en Hersteloverleg worden in verband met de opschaling van de COVID-19 zorg de volgende scholingsactiviteiten tijdelijk stopgezet / geannuleerd:

•    Trainingen uitgevoerd door de Academie zoals Coachen van collega’s, Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag, Grenzeloze zorg
•    Alert trainingen
•    Acute vaardigheidstrainingen: BLS, ALS, EPALS, NLS en PBLS
•    CCTC-opleiding
•    Pulmonologie opleiding. Deze zal wel doorgang vinden voor de externe klanten. Voor Antonius medewerkers wordt een vervangende scholing ontwikkeld.

De volgende scholingsactiviteiten vinden, in overleg met het kernteam/hersteloverleg, wel plaats:

•    Alle CZO geaccrediteerde opleidingen zoals:
o    cluster Acute zorg: IC, CC, MC, SEH, recovery
o    cluster Langdurige zorg: endoscopie, oncologie, geriatrie, dialyse, neurologie
o    cluster Moeder en Kind: kinderverpleegkunde, high care neonatologie, obstetrie
o    cluster Medisch Ondersteunende Opleidingen: anesthesiemedewerker, operatieassistent, praktijksedatiespecialist
•    In-company HBO opleiding i.s.m. Avans+
•    Onze eigen initiële opleiding tot verpleegkundige (BBL-opleiding)
•    De introductiescholing voor nieuwe verpleegkundigen op 1 mei

De begeleiding van onze studenten (BBL, BOL en HBO) blijft zo lang mogelijk doorgang vinden.

De praktijkopleiders worden dan ook gevraagd alle andere overstijgende taken zoals intervisie, het maken van jaarplannen, uit te stellen tot nader orde. Zij kunnen ondersteuning krijgen van de opleidingsfunctionarissen van de Academie bij het uitvoeren van hun begeleidende rol.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2021. 

Update 9 februari 2021

Vaardigheidstrainingen/-onderwijs 

 • Het vaardigheidsonderwijs ten behoeve van de directe patiëntenzorg gaat fysiek door op de Academie. Dit betreft uitsluitend trainingen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de patiëntenzorg en/of de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk. Het onderwijs vindt altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd.
 • Communicatietrainingen en/of onderwijsactiviteiten die gaan over ‘het omgaan met’ vinden tot 1 juni 2021 online plaats. Indien dit niet mogelijk is, worden de activiteiten uitgesteld naar een nader te bepalen moment. 
 • Intervisiebijeenkomsten vinden tot 1 juni 2021 uitsluitend online plaats of worden, in afstemming met de intervisor, uitgesteld naar een andere datum.

Toetsen (maatregelen geldend tot 1 juni 2021) 

 • De afname van alle kennistoetsen vindt onder strikte voorwaarden, fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.  Dit geldt voor alle studenten van de:
  • basisopleiding tot verpleegkundige
  • acute en langdurige vervolgopleidingen van het St. Antonius Ziekenhuis èn externe studenten  
 • Ook vaardigheidstoetsen voor zowel externe studenten als studenten van het St. Antonius Ziekenhuis vinden, onder strikte voorwaarden, tevens fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.

De medewerkers van de Academie werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Zij zijn alleen aanwezig op de Academie als de (vak) docenten ondersteuning nodig hebben of om zelf (online)onderwijs te verzorgen.