Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot mammacareverpleegkundige

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als mammacareverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor patiënten met borstkanker.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Zij kunnen werkzaam zijn in het ziekenhuis (kliniek of polikliniek), thuiszorg, gespecialiseerde kliniek, zelfstandig behandelcentrum, bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de mammacareverpleegkundige (SIG Mammacare, V&VN) en omvat de volgende thema’s:

 • Introductie: kennismaking en uitleg over: de inhoud van de opleiding, elektronische leeromgeving (ELO), digitaal portfolio en toetsing
 • Professionele ontwikkeling: oriëntatie op het beroep, reflectie
 • Mammazorg: anatomie en pathofysiologie, diagnose- en onderzoeksfase, behandelfase, nazorg- revalidatie- en herstelfase, voorlichting en begeleiding, capita selecta
 • Reflectieve professional: kwaliteitszorg, EBP
 • Deskundigheidsbevordering: 360-gradenfeedback, klinisch redeneren, deskundigheidsbevordering van collega’s

Binnenkort lees je meer over deze opleiding in onze vernieuwde studiegids.

Toelatingseisen

 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt met patiënten met borstkanker.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de mammacareverpleegkundige te kunnen behalen.

Bij aanmelding voor de opleiding neemt de St. Antonius Academie contact op voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat de praktijkleerplaats niet voldoende toegerust is, dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te behalen.

Praktische informatie

Duur

12 maanden, 1 x per jaar

Scholingsdagen

De opleiding omvat 14 lesdagen (inclusief introductiedag en toetsing). 

Accreditatie

Het theoriedeel van de Mammacare opleiding is voor 92 accreditatiepunten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 92 uur (92 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Kosten

€ 3.060,- inclusief leermiddelen, exclusief zelf aan te schaffen literatuur.

Meer weten?

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden.  De Academie heeft goed geoutilleerde onderwijsruimtes.
De opleiding wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. 

Als het niet mogelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • een certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd.
 • een bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Voor studenten uit het bedrijfsleven die het diploma willen ontvangen gelden dezelfde uitgangspunten.

Locatie

De opleiding wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Planning

Toetsdata

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met korte praktijkbeoordelingen (KPB) en vaardigheidstoetsen (VT).  Met deze ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten in het digitale portfolio gevolgd. De toetsopdrachten worden verspreid over de opleidingsperiode uitgevoerd. Aan het einde van de opleiding dient de deelnemer deze KPB’s en VT’s op het niveau van zelfstandige uitvoering te beheersen.

Stage

De opleiding Mammacare is erop gericht de student in staat te stellen de eindtermen van de opleiding en de kenmerkende beroepsactiviteiten eigen te maken. Het opdoen van kennis over het zorgpad/ketenzorg valt o.a. te behalen door stages, bijvoorbeeld:

 • een borstoperatie bijwonen;
 • bij de radiotherapie (klassikale rondleiding)
 • op de verpleegafdeling
 • op de poli mammacare
 • bij de wijkverpleging

Een op maat en op werkervaring afgestemd stageplan wordt door de student voorgelegd aan de opleider.

Onderwijs- & examenreglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Klik dan hieronder op de paarse knop om je digitaal aan te melden.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

Inschrijven

Uitgangspunten van het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. Het onderwijs wordt gegeven door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert je privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met jouw persoonsgegevens om

Contactpersoon Academie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze opleider Fija Vig via:
f.vig@antoniusziekenhuis.nl
Terug naar boven