Behandelingen & onderzoeken

Revalidatie bij chronische pijn

Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten lijkt de pijn deze waarschuwingsfunctie te hebben verloren. De pijn heeft dan geen aantoonbare oorzaak meer. Hieronder leest u meer over chronische pijnklachten van spieren, botten en gewrichten (het houdings- en bewegingsapparaat).

We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Meestal is de oorzaak van de pijn inmiddels genezen of stabiel aanwezig, soms kan er geen oorzaak voor de pijn worden gevonden. Niet alleen de pijn zelf is een probleem, maar ook de gevolgen die deze heeft voor het dagelijks leven.

Op deze pagina snel naar

Meer over revalidatie bij chronische pijn

Chronische pijn kan op verschillende punten uw leven beïnvloeden:

 • Lichamelijk: chronische pijn heeft effect op uw conditie, houding en manier van bewegen.
 • Geestelijk: chronische pijn heeft effect op uw denken, emoties en gedrag.
 • Sociaal-maatschappelijk: chronische pijn heeft effect op uw relatie, gezin, werk en vrije tijd.

Waarom revalideren
U kunt een revalidatieprogramma volgen als langdurige pijnklachten uw leven ernstig belemmeren. U leert zelfstandig om te gaan met pijn en de gevolgen daarvan op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied.

Leren omgaan met de gevolgen
Tijdens het revalidatieprogramma kijken we vooral naar de gevolgen van uw pijn. We brengen, samen met u, deze gevolgen in kaart en stellen een behandplan op. We helpen u bij het omgaan met uw klachten en geven adviezen waarmee u uw gedrag kunt aanpassen, waardoor de pijn u minder zal beperken. De behandeling richt zich dus niet rechtstreeks op  vermindering van de pijn.

Multidisciplinaire behandeling
Chronische pijn is complex. Veel factoren spelen namelijk zowel afzonderlijk als samen een rol. Daarom bieden we een multidisciplinaire behandeling. De disciplines fysiotherapie, ergotherapie, medisch maatschappelijk werk en (zo nodig) psychologie zijn samen betrokken bij deze behandeling. De problemen die u ervaart, worden in onderlinge samenwerking beoordeeld en behandeld. Hierdoor is uw behandeling goed op u afgestemd. Dit vergroot de kans op een succesvol resultaat.

U werkt met ons samen
U bent zelf expert op het gebied van uw eigen lichaam, gezondheid en leven. De behandelaars zijn experts op hun eigen vakgebied. Zij geven u wel advies en behandelen u maar verwachten een actieve inbreng van u. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en het vergroten van de kwaliteit van uw leven. U heeft daarbij zelf de regie.

Steun en betrokkenheid
Chronische pijn heeft niet alleen effect op u, maar ook op het leven van de mensen uit uw omgeving. Uw gezin, partner, familie en/of vrienden spelen daarom een belangrijke rol bij uw revalidatie en bepalen samen met u de kans van slagen van de behandeling. Wij stimuleren en adviseren dat mensen uit uw omgeving actief betrokken zijn bij uw revalidatie. Zo ziet uw omgeving wat u allemaal doet om in het dagelijks leven met uw chronische pijn om te kunnen gaan.

Voorbereiding

Intake door de revalidatiearts

De behandeling van chronische pijn is niet voor iedereen die door de huisarts of specialist is doorverwezen, zinvol. De revalidatiearts kijkt daarom eerst of u geschikt bent voor het revalidatieprogramma. Als we denken dat revalidatie niet zinvol is, krijgt u als dat mogelijk is advies voor een behandeling ergens anders.

Toelatingseisen revalidatieprogramma

Om toegelaten te worden tot ons revalidatieprogramma beoordeelt de revalidatiearts diverse zaken, waaronder:

 • De door u ingevulde vragenlijsten. Soms geeft dit aanleiding om ook een gesprek met de psycholoog van ons behandelteam te plannen.
 • De mate waarin u in staat bent voorlichting en instructies te begrijpen.
 • Uw motivatie en de mate waarin u actief kunt meewerken aan de revalidatie.

Als de revalidatiearts denkt dat het revalidatieprogramma zinvol is, start u met de observatiefase. U wordt verzocht om aanvullende informatie over de inhoud van de behandeling te bestuderen:

 • De pijn-toolkit, te downloaden op de website chainpain.
 • Een voorlichtingsfilm op de website YouTube over pijnrevalidatie: wat is chronische pijn en wat kan revalidatie bieden? Duur: 33 minuten.

Heeft u na het bekijken van deze film nog vragen over het behandeltraject? Dan kunt u contact opnemen met de revalidatiearts.

Observatiefase

Als u in aanmerking komt voor de revalidatie, start de 2 tot 3 weken durende observatiefase. Tijdens deze fase brengen we in kaart welke gevolgen de chronische pijn op uw leven heeft. De leden van het multidisciplinaire behandelteam (fysiotherapie, ergotherapie, medische maatschappelijk werk en zo nodig psychologie) kijken naar uw hele functioneren. Het maatschappelijk werk nodigt hierbij ook uw partner uit om over de gevolgen van uw pijnklachten te praten. Samen met het behandelteam formuleert u de doelen waaraan u wilt werken en begint u met de behandeling. We meten hiervoor uw ‘basisniveau’: hoelang kunt u lopen, fietsen, zitten, enzovoort en er wordt een aantal vragenlijsten afgenomen.

Van u verwachten we dat u deze digitale cursus op de website van Retrain Pain Foundation doorneemt.

Aan het eind van deze periode vindt er overleg in het behandelteam plaats of voortzetting van de behandeling zinvol is en zo ja, aan welke doelen er gewerkt gaat worden. De observatiefase geeft u ook de kans om te bedenken of revalidatie u verder kan helpen. Zowel onze als uw bevindingen bespreekt u met de revalidatiearts.

Praktische zaken

Vakanties en andere plannen
Wij gaan er vanuit dat u altijd aanwezig bent tijdens het revalidatieprogramma. Het is namelijk niet goed voor uw behandeling als u het programma onderbreekt. Wilt u hierbij stilstaan voordat u een vakantie plant of andere plannen maakt?

Wanneer u toch uw behandeling wilt onderbreken, overleg dit dan met uw behandelaars. Natuurlijk kunnen er gegronde redenen zijn om afwezig te zijn. We verzoeken u dit dan vooraf aan te geven. Bij plotselinge ziekte of andere acute zaken kunt u dit telefonisch melden bij het secretariaat van PB & R: 088 320 77 70.

Financiering
Aan de revalidatie zijn kosten verbonden. Deze kosten worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht u hieraan twijfelen, dan kunt u dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Ontvangt u de rekening zelf, dan zult u misschien merken dat deze afkomstig is van revalidatiecentrum De Hoogstraat uit Utrecht. Dit klopt. Wij werken nauw samen met dit revalidatiecentrum.

Kosten vervoer
Voor de revalidatiebehandeling moet u een aantal weken of maanden (één of meerdere keren per week) gebruikmaken van eigen vervoer, taxivervoer of vervoer door anderen. Dit heet serievervoer. De regels voor vergoeding hiervan verschillen per zorgverzekeraar. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor een vergoeding ontvangt.

Huisarts of eigen specialist
Ben u tijdens het revalidatieprogramma ziek en is het nodig een arts te bezoeken, dan neemt u hiervoor contact op met uw eigen huisarts of specialist.

Privacyregels
We streven naar een behandelsfeer waarin u vrijuit kunt praten over persoonlijke zaken. U kunt erop rekenen dat wij uw informatie vertrouwelijk behandelen. Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim. In een multidisciplinair team wordt gewerkt met gedeelde geheimhouding. Dat betekent dat de teamleden de voor de revalidatie relevante informatie uitwisselen met elkaar. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft regels opgesteld over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement ligt ter inzage bij de informatiebalie in de centrale hal.

Klachten
Heeft u klachten over de behandeling of over iets wat met de behandeling samenhangt, bespreekt u deze dan eerst met de desbetreffende behandelaar. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de revalidatiearts. Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het St. Antonius Ziekenhuis. Deze behandelt de gegevens en uw klacht strikt vertrouwelijk.

Behandeling

De behandelfase duurt 10 weken. Het aantal behandelingen is als volgt verdeeld:

 • Week 1 t/m 4:  2 x per week
 • Week 5 t/m 10: 1 x per 2 weken

Tijdens de behandelfase werkt u samen met het behandelteam verder aan uw revalidatiedoelen. Centraal in de behandeling staat dat u ondanks de pijnklachten probeert uw dagelijkse activiteiten (werk, gezinstaken, vrije tijd, e.d.) uit te breiden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de invloed van chronische pijn op de rolverdeling binnen uw relatie of gezin.

Na 6 weken evalueert het behandelteam de voortgang. Ook deze resultaten bespreekt de revalidatiearts met u. U krijgt hiervan ook een schriftelijk verslag.

Nazorg

Tijdens de laatste fase van het revalidatietraject bereidt u zich voor op de periode na het revalidatieprogramma. U moet hierbij de aangeleerde vaardigheden thuis blijven toepassen en waar mogelijk doorgaan met sportactiviteiten.

Nog vragen na de revalidatie?
Na het revalidatieprogramma komt u meestal nog 1 keer terug voor een controleafspraak met de revalidatiearts. Dit gebeurt ongeveer 3 maanden na de revalidatie. U kunt uw vragen en eventuele nieuwe problemen op dat moment bespreken.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de behandeling van chronische pijn vindt u ook in onderstaande boeken:

 • De pijn de baas. Frits Winter (ISBN 9055134112)
 • De dokter kan niets vinden. Jan Houtveen (ISBN 9035134001)
 • Pijn zonder strijd. Jaap Spaans (ISBN 9031385484) 
 • Pijn, waarom? Ben van Cranenburgh (ISBN 978 90 8042752 5)
Code
REV 10-B