Specialisme

De FITCOOL-poli voor kinderen met obesitas

Op de FITCOOL-poli worden kinderen met obesitas gescreend op onderliggende ziekten, als mogelijke oorzaak van hun obesitas, en op nieuwe aandoeningen ten gevolge van hun obesitas. 

Wat is obesitas

Obesitas (ernstig overgewicht) is een chronische ziekte, die impact heeft op de fysieke gezondheid en het psychosociaal functioneren van kinderen/volwassenen.

Oorzaken van obesitas 

Bij obesitas is er sprake van een disbalans tussen energie-inname en -verbruik. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de onderliggende ziekten zijn voor deze disbalans. Deze onderliggende ziekten kunnen zowel een somatische (lichamelijke), psychiatrische als psychosociale oorsprong hebben.

Gevolgen van obesitas

Obesitas kan leiden tot nieuwe aandoeningen (co-morbiditeit). Naast de lichamelijke ongemakken kan obesitas ook leiden tot psychosociale problemen. Daarnaast is er verhoogde kans op het ontstaan van bijvoorbeeld suikerziekte, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen.

Behandeling van obesitas

Behandeling van obesitas is essentieel, want > 70% van de kinderen met obesitas, worden volwassenen met obesitas! De hoeksteen in de behandeling van obesitas is Gecombineerde Leefstijl Interventie [GLI]. GLI richt zich op verminderen van de energie‐inname, verhogen van lichamelijke activiteit en psychologische interventie om gedragsverandering te bewerkstelligen. Het vindt bij voorkeur in gezinsverband plaats en dicht bij huis.

Verwijzing naar de FITCOOL-poli

Kinderen met obesitas kunnen door de huisarts/jeugdarts verwezen worden naar de FITCOOL-poli, waar zij worden gescreend op onderliggende ziekten, als mogelijke oorzaak van hun obesitas, en op nieuwe aandoeningen ten gevolge van hun obesitas. 

Voorbereiding op het bezoek aan de FITCOOL-poli

De huisarts/jeugdarts heeft bij uw kind obesitas vastgesteld en uw kind verwezen naar de FITCOOL-poli van het St. Antonius Ziekenhuis. Na verwijzing door huisarts/jeugdarts ontvangt u/uw kind een aantal vragenlijsten, die ingevuld en opgestuurd moeten worden naar de poli Kindergeneeskunde Tevens vragen wij u om de groeigegevens van uw kind bij het CB en de JGZ op te vragen en ook deze op te sturen naar de poli Kindergeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis. Na ontvangst van de vragenlijsten en de groeigegevens ontvangt u/uw kind twee afspraken: een voor een intake gesprek en een afspraak voor het bespreken van het plan van aanpak. 

Het bezoek aan de FITCOOL-poli 

Tijdens het intake gesprek (via beeldbellen) worden de vragenlijsten besproken. Na het intake gesprek wordt een (nuchter) bloedonderzoek gepland (hiervoor moet een afspraak gemaakt worden bij het laboratorium van het St. Antonius Ziekenhuis). Bij de afspraak voor het bespreken van het plan van aanpak komt uw kind naar het ziekenhuis. Tijdens deze afspraak verricht de kinderarts het lichamelijk onderzoek bij uw kind. Op basis van de bevindingen van het intake gesprek, het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek geeft de kinderarts een advies. 

Na het bezoek aan de FITCOOL-poli

  • Bij een onderliggende ziekte (somatische, psychiatrische en psychosociale) zal uw kind door de kinderarts, of via de huisarts worden verwezen voor behandeling. 
  • Indien de obesitas heeft geleid tot een nieuwe aandoening (co-morbiditeit) zal uw kind onder controle blijven bij de kinderarts. 
  • Alle kinderen met en zonder onderliggende ziekten/co-morbiditeit volgen een GLI in de 1ste lijn bij voorkeur in gezinsverband en dicht bij huis.

Vragen?

Mochten u of uw kind vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Kindergeneeskunde: T 088-320 63 00.