Zorgbemiddeling voor ouderen op de SEH

Transferverpleegkundigen op de SEH

Onze vier transferverpleegkundigen van Zorgbemiddeling brengen de benodigde nazorg in kaart van de oudere patiënten op de SEH

Onlangs zijn vier transferverpleegkundigen gestart op de Spoedeisende Hulp (SEH) om de nazorg van oudere patiënten tijdens een bezoek aan de SEH beter te stroomlijnen. De pilot 'Passend zorgtraject voor oudere patiënten op de SEH' is o.a. bedoeld om opname in het ziekenhuis zonder medische indicatie te voorkomen en zo nodig in een zo vroeg mogelijk stadium passende nazorg te regelen voor oudere patiënten, hetzij thuis hetzij in een andere instelling.

Onnodige opnames voorkomen

Er komen (landelijk) steeds meer (kwetsbare) ouderen op de SEH. Dat is niet zo vreemd gezien de vergrijzing in Nederland. Ouderen wonen langer zelfstandig en kampen vaker met complexe zorgvragen (meer aandoeningen tegelijk). De SEH signaleerde dat niet altijd duidelijk is waar deze oudere patiënten na een behandeling op de SEH terecht kunnen. Vaak leidt dat tot onnodige en langere opnames in het ziekenhuis. De uitkomsten van een onderzoek bevestigden dit signaal. We hebben berekend dat meerdere patiënten per week ‘onnodig’ worden opgenomen.

Zorgbemiddeling op de SEH

Om dit te voorkomen brengen transferverpleegkundigen op weekdagen van 14.00 tot 22.00 uur actief de benodigde nazorg in kaart van de oudere patiënten op de SEH. Vervolgens coördineren zij de nazorg of proberen ze een spoedplek te regelen buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of zorgpension. Voor oudere patiënten die na de SEH wél met een medische indicatie worden opgenomen in het ziekenhuis, starten de transferverpleegkundigen waar mogelijk op de SEH al direct met het in kaart brengen van nazorg ná de opname. Door dit eerder in gang te zetten kan mogelijk de ligduur worden verkort. In deze pilot brengen we ook het proces van verwijzing door de huisarts naar de SEH in kaart.

Resultaten in 2019

Dit komende jaar gaan we als eerste ziekenhuis in de regio deze zorgbemiddeling op de SEH inzetten. We gaan nauwkeurig registreren, evalueren en sturen zo nodig bij. Begin volgend jaar weten we dan of de pilot zijn vruchten heeft afgeworpen. We houden u op de hoogte van alle resultaten. Wordt vervolgd dus!

Meer weten?

Neem dan contact op met Maurice Beekwilder, afdelingshoofd SEH, m.beekwilder@antoniusziekenhuis.nl, 088 - 320 33 00 of met of met Marieke van Gilsdonk afdelingshoofd bureau Zorgbemiddeling, 088 – 320 51 06.