Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot continentieverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes, studieruimtes en skills labs.

De opleiding tot continentieverpleegkundige wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als continentieverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor continentiepatiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Opzet

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de continentieverpleegkundige (V&VN, 2017) en kent inhoudelijk de volgende thema’s.

 • Thema 1: Introductie opleiding
 • Thema 2: Continentiezorg
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. onderzoek, diagnostiek, opstellen behandelplan en zorg bij urine en fecale incontinentie.
 • Thema 3: Deskundigheidsbevordering.
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. spreekuur/praktijkvoering, multidisciplinaire samenwerking, communicatievaardigheden, klinisch redeneren   
 • Thema : Reflectieve Professional
  Evidence Based Practice.

Stage

Indien het behalen van de leer- en toetsopdrachten niet mogelijk is binnen het eigen werkveld, zal de student een externe stage moeten lopen om deze opdrachten alsnog te kunnen behalen. De duur en plaats van de stage is afhankelijk van de eigen ervaring en de mogelijkheden in het eigen werkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student zelf en de praktijk.

Toetsing

De toetsen in de praktijk, de zogenaamde Korte Praktijk Beoordeling (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT) zijn ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat de student tijdens de opleiding meerdere malen wordt getoetst ten aanzien van een bepaalde competentie en een toenemend zelfstandigheids- en bekwaamheidsniveau moet laten zien. Er is één kennistoets die wordt afgenomen na het volgen van het theorieonderwijs.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. Bij aanmelding van de opleiding neemt de St. Antonius Academie contact op voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te kunnen behalen.

Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd, maar geen toetsing in de prakrijk heeft kunnen plaatsvinden.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Toelatingseisen en vrijstelling

 • Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.
 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de continentie verpleegkundige te kunnen behalen.

Indien een student in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling dan kan tot drie maanden voorafgaand aan de start van de opleiding een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de opleider. De student stuurt met het verzoek de bewijslast mee waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. De Academie bepaalt, zo nodig in overleg met de leidinggevende, of de student in aanmerking komt voor vrijstelling. De beoordeling van de vrijstelling is bindend.

Praktische informatie 

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

  Onderwijs- en examencommissie

  Met ingang van september 2019 beschikt de St. Antonius Academie over een onderwijs- en examencommissie (OEC).

   Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die in september 2019 en daarna van start gaan.

   Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat de student de aanvraag voor vrijstellingen direct aan de OEC richt. De OEC behandelt het verzoek en communiceert daarover met de student. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in de onderwijs- en examenreglement beschreven.

   Contact

   Wilt u contact opnemen met de onderwijs- en examencommissie? Stuur dan een mail naar: academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl

   Taken en bevoegdheden

   De algemene taken en bevoegdheden OEC zijn:

   • kwaliteitszorg toetsing en examinering
   • aanwijzen examinatoren
   • ondertekenen en uitreiken diploma’s
   • verlenen van vrijstellingen
   • toekennen van bijzonder voorzieningen m.b.t. toetsing
   • onderzoek bij onregelmatigheid en fraude
   • overleg management
   • jaarplan en -verslag
   Toon meer over de onderwijs- en examencommissie

   Privacyverklaring

   De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

   Meer informatie

   Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de opleider Fija Vig: