Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot continentieverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie kent goed geoutilleerde onderwijsruimtes, studieruimtes en skills labs.
De opleiding tot continentieverpleegkundige wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • De beroepspraktijk.
 • Competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden.
 • Persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als continentie verpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor continentie patiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg als ook in het bedrijfsleven).

Opzet

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de continentieverpleegkundige (V&VN, 2012) en kent inhoudelijk de volgende thema’s.

 • Thema 1: Continentiezorg
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. onderzoek, diagnostiek, opstellen behandelplan en zorg bij urine en fecale incontinentie.
 • Thema 2: Reflectieve Professional.
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. verpleegkundig spreekuur polikliniek, multidisciplinaire samenwerking, motiverende gespreksvoering en Evidence Based Practice.

Stage

Indien het behalen van de leer- en toetsopdrachten niet mogelijk is binnen het eigen werkveld, zal de student een externe stage moeten lopen om deze opdrachten alsnog te kunnen behalen. De duur en plaats van de stage zal afhankelijk zijn van de eigen ervaring en de mogelijkheden in het eigen werkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student zelf en de praktijk.

Toetsing

De toetsen in de praktijk, de zogenaamde Korte Praktijk Beoordeling (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT) zijn ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat de student tijdens de opleiding meerdere malen wordt getoetst ten aanzien van een bepaalde competentie en een toenemend zelfstandigheids- en bekwaamheidsniveau moet laten zien.
De opleiding kent één kennistoets, die wordt afgenomen na het volgen van het theorie onderwijs.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. Bij aanmelding van de opleiding zal vanuit de St. Antonius Academie contact worden  opgenomen voor overleg  omtrent de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te kunnen behalen.

Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd, maar geen toetsing in de prakrijk heeft kunnen plaatsvinden.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Toelatingseisen en vrijstelling

 • De opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG geregistreerd te zijn.
 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met  een leer-/arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de continentie verpleegkundige te kunnen behalen.

Indien een student  in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling dan kan tot drie maanden voorafgaand aan de start van de opleiding een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de opleider. De student stuurt met het verzoek de bewijslast mee waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. De Academie bepaalt, zo nodig in overleg met de leidinggevende, of de student in aanmerking komt voor vrijstelling. De beoordeling van de vrijstelling is bindend.

Praktische informatie 

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Meer informatie

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met het secretariaat van de St. Antonius Academie via: