Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot endoscopieverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie heeft goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

De opleiding

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als endoscopieverpleegkundige, met kennis van zaken, zelfstandig assisteren en begeleiden bij endoscopische onderzoeken en/of behandelingen.

Opzet

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en het werken met de digitale leeromgeving.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op de eindtermen van het College Zorg Opleidingen (CZO) en het expertisegebied van de endoscopieverpleegkundige (V&VN, 2015). De inhoud van de opleiding bestaat uit de volgende thema’s:

 • introductie
 • persoonlijke ontwikkeling
 • endoscopische zorg
 • reflectieve professional
 • deskundigheidsbevordering

Stage

In verband met de landelijke erkenning van de opleiding door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn twee stages binnen en één stage buiten de eigen zorginstelling een verplicht onderdeel van de opleiding.

Toetsing

De toetsen in de praktijk, de zogenaamde Korte Praktijk Beoordeling (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT) zijn ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat de student tijdens de opleiding meerdere malen wordt getoetst ten aanzien van een bepaalde competentie en een toenemend zelfstandigheids-/bekwaamheidsniveau moet laten zien.

De opleiding kent één kennistoets die aan het einde van de opleiding wordt afgenomen, zodat er een goede integratie van de theorie met de praktijk heeft kunnen plaatsvinden.

Duur en aantal lesdagen

Alle opleidingsvarianten duren 12 maanden, met uitzondering van de aanvullende Longendoscopie opleiding die duurt 6 maanden.

Binnen de opleiding zijn verschillende leerroutes mogelijk:

 • Endoscopie opleiding MDL en Long
 • Opleiding Endoscopie MDL
 • Studenten die korter dan 3 jaar geleden de opleiding tot endoscopieverpleegkundige MDL hebben gevolgd, kunnen de module Long volgen.

CZO-erkenning en diploma

De Academie heeft als eerste opleidingsinstituut in Nederland de CZO-erkenning voor de opleiding Endoscopie ontvangen. Studenten die werkzaam zijn in een CZO-erkende instelling kunnen een CZO-erkend diploma ontvangen, mits aan alle opleidingsverplichtingen is voldaan. Bijvoorbeeld het behalen van de kennistoets en alle toetsen in de praktijk en stages. Studenten die werkzaam zijn in een niet-CZO-erkende zorginstelling krijgen, als zij voldoen aan alle gestelde opleidingseisen, een diploma van de Academie.

Heeft een student alle lessen gevolgd en de kennistoets behaald, maar geen toetsen in de praktijk dan ontvangt hij/zij een certificaat. Heeft een student alleen alle lessen gevolgd dan krijgt hij/zij een bewijs van deelname.

De student is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een CZO-diploma. Dit kan alleen als zowel de academie als de zorginstelling een CZO-erkenning hebben.
Zorginstellingen moeten zelf de erkenning voor hun praktijkleerplaats(en) aanvragen. Informatie hierover is te vinden op www.czo.nl

Toelatingseisen en vrijstelling

Voor verpleegkundigen: je staat ingeschreven in het BIG-register.

Je hebt een leerarbeidsovereenkomst of stageplek bij een zorginstelling met voldoende praktijkuren om aan de gestelde opleidingseisen te kunnen voldoen. De Academie hanteert hierin dat je minimaal 24 uur per week werkzaam bent in de endoscopische zorg. Het maakt niet uit of dit een wel of niet CZO-erkende instelling is. Minder uren werken is niet mogelijk.

Als een student  in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling dan kan hiervoor tot drie maanden voor de start van de opleiding een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de opleider. De student stuurt de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd mee. De opleider bepaalt, zo nodig in overleg met de leidinggevende, of de student in aanmerking komt voor vrijstelling. De beoordeling van de vrijstelling is bindend.

Als je geen CZO-diploma ontvangt, dan kan voor aanvang van de opleiding in overleg met de opleider van de endoscopieopleiding gekeken worden of je langer over de opleiding kunt doen totdat je het aantal van 900 praktijkuren behaald hebt.

Praktische informatie

 • Aanbod: de opleiding wordt 3 keer per jaar gegeven.
 • Accreditatie: het theoretische deel van de opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V en heeft per opleiding een verschillend aantal accreditatiepunten:
  • Endoscopieopleiding combi MDL & Long:  140 accreditatiepunten
  • Endoscopieopleiding volledig MDL: 120 accreditatiepunten
  • Endoscopie module Long: 20 accreditatiepunten
 • Kosten 2020: De kosten voor de Endoscopie opleiding MDL is inclusief de kosten voor het CZO diploma. Is de student werkzaam in een niet erkende CZO instelling, dan worden de kosten voor het CZO diploma in mindering gebracht op de opleidingsprijs.
  • Endoscopie Combi MDL en Long (incl. CZO-diploma) € 3.850,-
  • Endoscopie Volledig MDL (inclusief CZO-diploma) € 3.250,-
  • Endoscopie module Long € 1.000,-
 • Algemene voorwaarden: bekijk de Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.
 • Verplicht aan te schaffen literatuur: Functiestoornissen van het maag-darmkanaal, Arjan Bredenoord, Jan Tack en André Smout, Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.
 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht):
  • Zakboek ziektebeelden, Gastro-entrologie. Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.
  • Zakboek Endoscopie, Fred Stam en Frank Kneepkens. Uitgeverij VU University Press
 • Literatuur module Longendoscopie: je hoeft voor deze module geen literatuur aan te schaffen
 • Inschrijven: u kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  Groepsgrootte is maximaal 25 personen per opleiding. Is dit aantal bereikt, dan word je geplaatst in de daaropvolgende groep, mits deze groep niet vol zit. Je wordt hierover per mail geïnformeerd.
 • Planningen:

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

  Onderwijs- en examencommissie

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).

   Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2019 van start gaan.

   De student richt de aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, direct aan de OEC. De OEC behandelt het verzoek en communiceert daarover met de student. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in de onderwijs- en examenreglement beschreven.

   Contact

   Wil u contact opnemen met de onderwijs- en examencommissie? Stuur dan een mail naar: academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl

   Privacyverklaring

   De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

   Meer informatie

   Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Irene Muller: i.muller@antoniusziekenhuis.nl