Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot endoscopieverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie heeft goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

De opleiding

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als endoscopieverpleegkundige, met kennis van zaken, zelfstandig assisteren en begeleiden bij endoscopische onderzoeken en/of behandelingen.

Opzet

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en het werken met de digitale leeromgeving.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op de eindtermen van het College Zorg Opleidingen (CZO) en het expertisegebied van de endoscopieverpleegkundige (V&VN, 2015). De inhoud van de opleiding bestaat uit de volgende thema’s:

 • introductie
 • persoonlijke ontwikkeling
 • endoscopische zorg
 • reflectieve professional
 • deskundigheidsbevordering

Stage

In verband met de landelijke erkenning van de opleiding door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn twee stages binnen en één stage buiten de eigen zorginstelling een verplicht onderdeel van de opleiding.

Toetsing

De toetsen in de praktijk, de zogenaamde Korte Praktijk Beoordeling (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT) zijn ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat de student tijdens de opleiding meerdere malen wordt getoetst ten aanzien van een bepaalde competentie en een toenemend zelfstandigheids-/bekwaamheidsniveau moet laten zien.

De opleiding kent één kennistoets die aan het einde van de opleiding wordt afgenomen, zodat er een goede integratie van de theorie met de praktijk heeft kunnen plaatsvinden.

Duur en aantal lesdagen

De endoscopieopleiding duurt 12 maanden. Binnen de opleiding zijn verschillende leerroutes mogelijk:

 • Endoscopieopleiding MDL en Long
 • Opleiding Endoscopie MDL
 • Studenten die korter dan 3 jaar geleden de opleiding tot endoscopieverpleegkundige MDL hebben gevolgd, kunnen de aanvullende opleiding Edoscopie Long volgen.

Richtlijnen voor het aanmelden voor de aanvullende opleiding Endoscopie Long:

 • Een verpleegkundige die korter dan 3 jaar geleden het diploma Endoscopie MDL heeft behaald, kan zich aanmelden voor de aanvullende opleiding Endoscopie Long. Deze opleiding wordt afgerond met een diploma. 
 • In geval dat een verpleegkundige langer dan 3 jaar geleden het diploma Endoscopie MDL heeft behaald vindt toelating plaats op basis van aantoonbare, recente en relevante werkervaring in de beroepspraktijk. Indien dit niet van toepassing is of wanneer er sprake is van twijfel, zal overleg plaatsvinden met de Onderwijs- en Examencommissie. 
 • In geval dat er niet voldaan is aan de instroomeisen en/of van een dringende noodzaak om alleen de aanvullende opleiding Endoscopie Long te volgen, wordt deze opleiding afgesloten met een certificaat.

Richtlijn voor het aanmelden voor alleen het longgedeelte van deze opleiding:

 • In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om het longgedeelte (volledige long) te volgen. 

Omdat deze opleiding uit maatwerk bestaat, kan dit uitsluitend na contact met Irene Muller opleiderendo@antoniusziekenhuis.nl.

CZO-erkenning en diploma

De Academie heeft als eerste opleidingsinstituut in Nederland de CZO-erkenning voor de opleiding Endoscopie ontvangen. Studenten die werkzaam zijn in een CZO-erkende instelling kunnen een CZO-erkend diploma ontvangen, mits aan alle opleidingsverplichtingen is voldaan. Bijvoorbeeld het behalen van de kennistoets en alle toetsen in de praktijk en stages. Studenten die werkzaam zijn in een niet-CZO-erkende zorginstelling krijgen, als zij voldoen aan alle gestelde opleidingseisen, een diploma van de Academie.

Heeft een student alle lessen gevolgd en de kennistoets behaald, maar geen toetsen in de praktijk dan ontvangt hij/zij een certificaat. Heeft een student alleen alle lessen gevolgd dan krijgt hij/zij een bewijs van deelname.

De student is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een CZO-diploma. Dit kan alleen als zowel de academie als de zorginstelling een CZO-erkenning hebben.
Zorginstellingen moeten zelf de erkenning voor hun praktijkleerplaats(en) aanvragen. Informatie hierover is te vinden op www.czo.nl

Toelatingseisen

Voor verpleegkundigen: je staat ingeschreven in het BIG-register.

Je hebt een leerarbeidsovereenkomst of stageplek bij een zorginstelling met voldoende praktijkuren om aan de gestelde opleidingseisen te kunnen voldoen. De Academie hanteert hierin dat je minimaal 24 uur per week werkzaam bent in de endoscopische zorg. Het maakt niet uit of dit een wel of niet CZO-erkende instelling is. Minder uren werken is niet mogelijk.

Als je geen CZO-diploma ontvangt, dan kan voor aanvang van de opleiding in overleg met de opleider van de endoscopieopleiding gekeken worden of je langer over de opleiding kunt doen totdat je het aantal van 900 praktijkuren behaald hebt.

Praktische informatie

 • Aanbod: de opleiding wordt 3 keer per jaar gegeven.
 • Accreditatie: het theoretische deel van de opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V en heeft per opleiding een verschillend aantal accreditatiepunten:
  • Endoscopieopleiding combi MDL & Long:  140 accreditatiepunten
  • Endoscopieopleiding volledig MDL: 120 accreditatiepunten
  • Endoscopie module Long: 20 accreditatiepunten
 • Kosten: 
  • Endoscopie Combi MDL en Long €3.900,-
  • Endoscopie Volledig MDL €3.300,- 
  • Endoscopie module Long € 1.000,-
 • Algemene voorwaarden: bekijk de Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.
 • Verplicht aan te schaffen literatuur: Functiestoornissen van het maag-darmkanaal, Arjan Bredenoord, Jan Tack en André Smout, Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.
 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht):
  • Zakboek Ziektebeelden, Gastro-entrologie. Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.
  • Zakboek Endoscopie, Fred Stam en Frank Kneepkens. Uitgeverij VU University Press
 • Literatuur module Longendoscopie: je hoeft voor deze module geen literatuur aan te schaffen
 • Planningen:

Zo meld je je aan

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • digitale versie van je diploma(‘s) (voor als je alleen de module Long wilt volgen)
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Meld je aan voor:

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging. 

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

  Onderwijs- en examencommissie en -reglement

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

  Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
  academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

  Meer informatie

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Irene Muller:

  opleiderendo@antoniusziekenhuis.nl