Nieuwsoverzicht

‘Samen zorgen voor de toekomst’: Ziekenhuizen regio Utrecht slaan handen ineen

Samenwerken in de regio

Het St. Antonius Ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht, slaan de handen ineen om nu én in de toekomst samen zorg te dragen voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio Utrecht. Daarbij hoort ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden en behouden van voldoende ziekenhuispersoneel in de regio. De ziekenhuizen zullen zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken om, samen met de andere zorgpartners in de regio, de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord uit te gaan voeren. Dat hebben de vier Raden van Bestuur afgesproken in de regioaanpak ziekenhuizen. Daarin staan vijf ambities voor de regio Utrecht:

Acute zorg voorkomen en doorstroom verbeteren

Hierin staat het goed organiseren van acute zorg en een goede logistieke doorstroom centraal. De ziekenhuizen dragen vanuit hun kennis en expertise bij om acute zorg te voorkomen. Het regionale Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) kan een rol spelen om inzicht te krijgen in hoe de verschillende spoedstromen georganiseerd zijn en of er processen zijn die verbeterd of vereenvoudigd kunnen worden. Doel is om samen met andere zorgpartijen te komen tot de juiste (spoed)zorg op de juiste plek voor iedere patiënt in de regio.

Zorg (kwetsbare) ouderen verbeteren

De tweede ambitie is om de instroom van (kwetsbare) ouderen in het ziekenhuis zoveel mogelijk te voorkomen en de doorstroom te verbeteren en versnellen. De ziekenhuizen werken samen met VVT-instellingen aan een model voor het monitoren van de doorstroom in de keten en knelpunten in capaciteit. Maar ook aan verbetering van processen bij indicatiestelling, overdracht en ontslag. Dit moet ervoor zorgen dat er minder patiënten in de ziekenhuizen wachten op een plaats in een VVT-instelling. Ook hierin is het gezamenlijk streven: de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt in de regio.

Concentreren complexe zorg en overige ziekenhuiszorg dichtbij organiseren

Om gezamenlijk de medisch specialistische zorg in de regio vorm te geven, moet deze enerzijds breed toegankelijk blijven en dichtbij de patiënt. Anderzijds is concentratie van complexe zorg en expertise nodig in de regio. De ziekenhuizen hebben ieder een specifiek profiel en zijn daarmee aanvullend aan elkaar. Er wordt dan ook al op veel terreinen samengewerkt om zorg te concentreren of te spreiden. Bijvoorbeeld voor kankerzorg (Oncomid), vaatchirurgie en laboratoriumonderzoek.

Behouden en opleiden van zorgprofessionals

Het is belangrijk om (zorg)professionals voor de regio aan te trekken en te behouden. Het streven is om samen meer ruimte voor opleiding te creëren en opleidingen te verbeteren. Gestart wordt met de beroepen waar het grootste tekort aan is: operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, dialyse verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen. Ook wordt samen gekeken naar de ontwikkeling van regionale loopbaanpaden, uitwisseling van personeel en vermindering van inzet ZZP’ers.

Zorgen voor een digitale infrastructuur en slimme digitale oplossingen

De vijfde gezamenlijke ambitie is om intensief samen te werken, ook met alle regiopartners, op het gebied van digitalisering. Een belangrijk onderdeel is gegevensuitwisseling, die nodig is om de zorgdata beschikbaar te hebben op de plek waar de zorg gegeven wordt. Daarnaast delen de ziekenhuizen kennis en expertise met elkaar van lopende initiatieven, zoals monitoring op afstand.

Passende zorg voor iedere inwoner in de regio

Voor de uitvoering van deze bestuurlijke afspraken wordt, naast het ontwikkelen van kansrijke nieuwe initiatieven, zoveel mogelijk aangesloten bij lopende trajecten en initiatieven*. Die worden verstevigd of geïntensiveerd.
Ook stellen de ziekenhuizen bij het uitwerken van de ambities het perspectief van de inwoners in de regio steeds voorop. Volgens de vier bestuurders van de ziekenhuizen, Margriet Schneider, Astrid Posthouwer, John Taks en Luc Demoulin, moet iedere inwoner, ook in de toekomst, kunnen blijven rekenen op de best passende zorg. Deze toekomstbestendige regio-aanpak is volgens de bestuurders een belangrijke stap voor behoud van goede zorg in de regio. Verder zien de ziekenhuizen het als hun verantwoordelijkheid om tot meer eenduidige samenwerkingsvormen te komen met huisartsen, VVT en andere zorgpartners. Want, zo geven de bestuurders aan, alleen samen kunnen we de opgaves in de zorg het hoofd bieden en zorgdragen voor de toekomst.

‘* Lopende trajecten en initiatieven: Data Delen Midden Nederland, Trijn, Medisch regiecentrum UMCU, Zorg bij jou (Santeon), Health Hub Utrecht, Utrechtzorg, Oncomid, ELD Midden Nederland, VVT project Juiste Zorg op het Juiste Bed, ROAZ project toekomstige acute zorgketen.

Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius, vertelde bij RTV Utrecht meer over de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen.

Terug naar boven