Nieuwsoverzicht

Samenwerking verbetert behandeling darmziekten

Minder belastende onderzoeken voor kinderen

Santeon

Minder vervelende onderzoeken bij kinderen en een betere registratie bij volwassenen. Dat zijn resultaten van het IBD verbeterprogramma van de zeven Santeon ziekenhuizen.

IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, ofwel ontstekingsachtige darmziekten. Hieronder vallen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. IBD is één van de aandoeningen waarop de Santeon ziekenhuizen via het verbeterprogramma Samen Beter samenwerken om de zorg voor hun patiënten te verbeteren door van elkaar te leren.

Het is gelukt om mooie verbeteringen te realiseren. Zo vinden er bij kinderen veel minder onderzoeken plaats, is de registratie bij volwassenen aanzienlijk verbeterd, is er ingezet op minder bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en op gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen. De Santeon ziekenhuizen behandelen gezamenlijk bijna 12.000 volwassenen met IBD en daarnaast behandelt een aantal ziekenhuizen zoals het St. Antonius ook kinderen.

Beste werkwijze

Kinder-MDL-arts Frederiek Estourgie - van Burk van het St. Antonius Ziekenhuis is blij met het verbetertraject en de resultaten. ,,We hebben bij elkaar in de keuken gekeken, op zoek naar de beste werkwijze. Het mooie is dat we aan de hand hiervan een zorgpad gaan ontwikkelen.” Daarmee sluiten alle betrokken onderdelen van onderzoek tot behandeling goed bij elkaar aan.

IBD patiënten hebben te maken met veel belastende onderzoeken, zoals calprotectine testen - waarbij wordt gekeken naar ontlasting - en MRI-scans. Door het onderling vergelijken van de zorgresultaten, bleek dat er tussen de Santeon ziekenhuizen veel verschil zat in het aantal onderzoeken dat werd afgenomen bij kinderen.

Dat is een belangrijk focuspunt van het verbeterteam om de zorg voor kinderen met IBD te verbeteren, omdat de onderzoeken vaak als onprettig worden ervaren en daarnaast hoge kosten met zich meebrengen. Daarom heeft het team uitvoerig gekeken naar de noodzaak van deze onderzoeken en hebben zij goede praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld. Dit heeft geleid tot Santeon richtlijnen, waardoor het aantal onderzoeken in de ziekenhuizen behoorlijk is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, met gelijkblijvend zorgresultaat. Het aantal calprotectine testen daalde met 22% en het aantal MRI-scans met 8%. Het aantal onderzoeken van deze types was in het St. Antonius Ziekenhuis al wat lager dan elders. Die ervaring droeg bij aan het opstellen van de nieuwe richtlijn.

Betere registratie, betere zorg

Om goede zorg te kunnen verlenen aan IBD patiënten is het voor artsen van belang om de ziekte in kaart te brengen. Dit gebeurt via de Montreal score. De ziekteactiviteit van een patiënt wordt gemeten door middel van de Physician Global Assessment (PGA) score. De registratie van deze scores blijkt lastig, omdat bij de ziekte IBD veel zorgprofessionals zijn betrokken en er soms uitdagingen op ICT gebied zijn. Om patiënten de beste zorg te kunnen leveren, hebben de Santeon ziekenhuizen deze registraties desondanks voor beide ziektebeelden verbeterd. Zo is de registratie van de Montreal score bij de ziekte van Crohn Santeon breed gestegen van 25% naar 53% en bij colitis ulcerosa van 15% naar 45%. De registratie van de PGA-score is bij de ziekte van Crohn gestegen van 6% naar 46% en bij colitis ulcerosa van 4% naar 40%. Dit is gerealiseerd door zorgverleners vaker te attenderen op het ontbreken van de registratiescores en dossieronderzoek, waarbij ontbrekende waardes worden aangevuld. De komende jaren wordt ingezet op een nog betere registratie.

,,Vooral bij jongeren moet je er als arts wel om denken hen de vragenlijsten te laten invullen. Misschien moeten we hen de registratie ter plekke laten invullen op een tablet”, oppert Frederiek Estourgie – van Burk.

Terug naar boven