Nieuwsoverzicht

Slim en snel aan de slag met uitwerking Integraal Zorgakkoord

Rondetafelgesprek ziekenhuizen, verzekeraars en NZa

Rondetafel IZA Rijnsweerd
Het rondetafelgesprek in Bar Beton in Rijnsweerd onder leiding van Harm van Melick.

Voortvarend invulling geven aan het Integraal Zorgakkoord, met de ontwikkeling van regioplannen en innovatieve financiering van de zorg. Dat is waar een groep ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere zorgpartijen zich aan verbindt, gesteund door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Op initiatief van het St. Antonius Ziekenhuis en de NZA verzamelden zich dinsdagmiddag in Utrecht enkele tientallen vertegenwoordigers van ziekenhuizen, de grote zorgverzekeraars, NVZ, ZiN, Patiëntenfederatie Nederland, Expertisecentrum BUNDLE en de Erasmus Universiteit.

Met het zorgakkoord wordt een transitie van de zorg beoogd om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Het akkoord stimuleert dat we in de zorg niet meer betaald krijgen voor de hoeveelheid zorg, maar voor de waarde van zorg. Eenvoudig gezegd: betaling voor de hoeveelheid zorg, leidt tot meer zorg en kosten. Betaling voor de waarde van zorg stimuleert kwaliteitsverbetering en doelmatigheid. De vertegenwoordigers bespraken de noodzakelijke stappen om ziekenhuiszorg te bekostigen en te contracteren op basis van patiëntwaarde.

Ambitie

Met de bekostiging en contractering van waardegedreven zorg wordt stapsgewijs ervaring opgedaan, maar deelnemers aan het rondetafelgesprek hebben de gedeelde ambitie uitgesproken om sneller te gaan. De deelnemers aan het rondetafelgesprek onderschrijven de noodzaak de zorg anders te organiseren en financieren. Ze willen versneld alternatieve bekostigingsmodellen en contractvormen gaan gebruiken. Ze omarmen daarvoor het principe van bundelfinanciering waarbij zorginstellingen voor de totale behandeling van een aandoening een vergoeding krijgen. Besparingen kunnen deels worden ingezet voor innovatie, kwaliteitsverbetering, maar ook het aantrekkelijk maken van de zorg als werkgever. Dit moet een stimulans zijn om de patiënt de voor hem meest waardevolle zorg te geven.

Afspraken

Daarnaast is samenwerking in de regio meer dan ooit belangrijk. De ziekenhuizen zijn voor veel aandoeningen slechts een schakel in een lange keten van zorg. Daarvan maken bijvoorbeeld ook huisarts, thuiszorg en fysiotherapeut en verpleeghuis deel uit. Daarvoor is de ontwikkeling van regiobeelden van belang waarin taakverdeling en doelstellingen van de samenwerkingspartners vastliggen.

De NZa neemt samen met het St. Antonius, het voortouw in de ontwikkeling van zogeheten ketenbundels. Dat zijn afspraken met alle zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis voor een bepaalde aandoening waarbij zij gezamenlijk een vergoeding krijgen voor het gehele traject. 
 ,,Het is van belang daarmee goede afspraken te maken waarbij ieder voor een deel van zijn werk verantwoordelijkheid draagt. En daar hoort ook een deel van de beloning bij,” zegt bestuursvoorzitter Luc Demoulin van het St. Antonius Ziekenhuis. Hij is een warm pleitbezorger van samenwerking en ook herverdeling van zorg tussen ziekenhuizen onderling, maar ook met de ketenpartners zoals huisartsen en thuiszorg.

Regioplannen

Daarvoor is de ontwikkeling van regioplannen, zoals ook verwoord in het IZA van groot belang. De aanwezigen bij de conferentie onderschreven dit en geven aan hier voortvarend mee aan de slag te gaan. NZa-voorzitter Marian Kaljouw onderstreept dat, maar wijst ook op het belang van continuïteit en zekerheid voor de zorginstellingen. ,,Ik zeg: begin met de regioplannen. Het is belangrijk een deel van de populatie uit het ziekenhuis te houden en elders zorg te verlenen. De ziekenhuizen moeten wel perspectief hebben voor de lange termijn. Als het inkomstenderving betekent, dan moet daarvoor een vangnet zijn.”

De uitwerking van het Integraal Zorgakkoord vergt vooral ook vertrouwen tussen de betrokken partners. Daarover waren alle aanwezigen het in Utrecht eens, waarmee de basis voor de gesprekken die volgen in elk geval gelegd is.

Terug naar boven