Cliëntenraad

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt binnen het ziekenhuis de gemeenschappelijke belangen van patiënten, hun naasten en de inwoners van de regio. Dit doet de Cliëntenraad voor het St. Antonius Ziekenhuis en per 1 januari 2021 ook voor het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf St. Antonius (CMSB) waarin de vrij gevestigd medisch specialisten van het ziekenhuis verbonden zijn. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ) is de rol en zijn de taken van een cliëntenraad wettelijke vastgelegd. De WMCZ geeft cliëntenraden een formele stem (door middel van advies- en instemmingsrecht) in de organisatie. 

De Cliëntenraad behartigt bovengenoemde belangen door het uitoefenen van deze formele stem, maar ook door in te zetten op co-creëren bij veranderingen die een groot effect hebben op patiënten, hun naasten en de inwoners van de regio. Daarnaast denkt de Cliëntenraad graag proactief mee en initieert onderwerpen die belangrijk zijn.

De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in diverse stuurgroepen, klankbordgroepen en andere gremia van het ziekenhuis. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ook betrokken bij onderzoeken onder patiënten. De Cliëntenraad ziet het als haar taak om de opgedane kennis over patiëntgerichte zorg en patiënt participatie te delen binnen het ziekenhuis en het CMSB, maar ook daar buiten.

Terug naar boven