Wie besturen ons ziekenhuis?

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. 

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. 

 • De missie en visie van het St. Antonius zijn leidend.
 • Samen geven we invulling aan de missie en visie van het ziekenhuis, waarbij we ons richten op kwaliteit van medezeggenschap. Medewerkers voelen zich door de OR vertegenwoordigd in het grote geheel van het ziekenhuis. De OR beoordeelt plannen objectief en kritisch, waarbij de OR een zorgvuldige afweging maakt tussen het perspectief van medewerkers en organisatie.  Daarmee willen wij de schakel zijn tussen de plannen op papier en de werkelijkheid op de werkvloer. Onafhankelijk maar samen met de organisatie vormen we één geheel.
 • 1. Een vanuit de organisatie bestaande wens tot verandering van werkzaamheden zal met de betreffende medewerkers, hoofd en manager worden voorbereid. Daarnaast is er afstemming met alle afdelingen die betrokken zijn of afhankelijk zijn van de werkzaamheden
 • 2. Indien de verandering een besluit van de Raad van Bestuur verlangt en dus een grote impact heeft op de organisatie zal de manager het voornemen tot verandering van werkzaamheden afstemmen met  de portefeuillehouder binnen de Raad van Bestuur.
 • 3. Indien de Raad van Bestuur voornemens is om de verandering van werkzaamheden door te voeren, worden de ondernemingsraad en de manager HR daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Hierin staat globaal de aanleiding, noodzaak, doel en 'indien mogelijk' tijdspad voor de verandering van werkzaamheden en op welke wijze de medewerkers erbij betrokken zijn.
 • 4. Het voornemen tot de verandering van werkzaamheden wordt uitgewerkt in een conceptplan. Het conceptplan bestaat in ieder geval uit:
  • 4.1.    De oude en de nieuwe situatie
  • 4.2.    De impact op de organisatie
  • 4.3.    De impact op de werkzaamheden van de medewerkers
  • 4.4.    Een communicatieplan
  • 4.5.    Tijdspad implementatietraject en zo nodig een evaluatietraject
  • 4.6.    De benodigde ondersteuning
  • 4.7.    De financiële gevolgen
    
  • En indien het een reorganisatie betreft:
  • 4.8.    Het oude en het nieuwe formatieplan
  • 4.9.    De nieuwe functiebeschrijvingen en -waarderingen
 • 5. Het conceptplan wordt met de betrokken medewerkers en de ondernemingsraad gedeeld. En na voldoende voorbereidingstijd voor alle betrokkenen in een medewerkersbijeenkomst besproken.
  Waarbij de aanvullingen door de medewerkers indien van belang worden meegenomen in het plan. Bij deze bijeenkomst zijn naast de medewerkers zowel de Ondernemingsraad als de HR vertegenwoordigd.
 • 6. Na eventuele aanvullingen of wijzigingen wordt het plan door de manager aangeboden aan de Raad van Bestuur.
 • 7. Indien verandering van werkzaamheden valt onder de werkingssfeer van het Sociaal Plan St. Antonius Ziekenhuis, past de Raad van Bestuur dit Sociaal Plan toe.
 • 8. De Raad van Bestuur neemt een voorgenomen besluit over dit plan.
 • 9. Het voorgenomen besluit wordt ter advisering voorgelegd aan de relevante adviesgremia. Indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het conceptplan wordt er een tweede medewerkersbijeenkomst van de betreffende afdeling gehouden met aanwezigheid van de Ondernemingsraad.
 • 10. De Raad van Bestuur neemt, na advisering door de adviesgremia, een definitief besluit.

Op 1 maart 2022 is de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. De OR bestaat uit 19 leden en is samengesteld middels geoormerkte zetels om een brede vertegenwoordigingen uit de gehele organisatie te realiseren. De zetels zijn onder de volgende werkvelden verdeeld: zorg, medisch ondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden.

Voorzitter

 • Mw. Lieneke Cuijten  

Ambtelijk secretariaat aanwezig op maandag tot en met donderdag.

Terug naar boven