Privacy & veiligheid

Privacyverklaring verpleegkundige (vervolg)opleidingen

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Hieronder leest u meer over de wijze waarop de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

De Academie is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de aan de Academie verbonden studenten en medewerkers. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van het St. Antonius Ziekenhuis, waar de Academie onderdeel van uitmaakt, is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door de Academie in overeenstemming is met de AVG-privacywetgeving .

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door de Academie worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, diploma vooropleiding.
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens.
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten, bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken die van belang zijn m.b.t. persoonlijke ontwikkeling.

Doeleinden

De Academie gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als gastdocent of medewerker;
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
 • afhandeling van door de gebruiker aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.;
 • werving en selectie;
 • samenstellen gebruikersstatistieken.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Als de Academie gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan wordt hiervoor expliciet apart om toestemming gevraagd. De persoonsgegevens die de we verwerken bewaren we gedurende een opleiding. Gegevens waarvoor een wettelijke (langere) bewaartermijn geldt, bewaren we langer. De gegevens worden verwijderd op het moment dat deze bewaartermijn is verstreken e/o de opleiding is afgerond.

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek voor kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens.

Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via
academie@antoniusacademie.nl.

Vragen

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u deze stellen via academie@antoniusacademie.nl. Zij helpen je graag verder.

Contact functionaris gegevensbescherming

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) via FG@antoniusziekenhuis.nl. De FG is de schakel tussen het St. Antonius Ziekenhuis en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over uw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

Terug naar boven