Home

Uw patiëntendossier

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u.

In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit patiëntendossier zijn en op welke manier medewerkers van het ziekenhuis om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Dit staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over het beleid op dit gebied binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat over u een patiëntendossier wordt aangelegd. In dit dossier staan onder andere aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de onderzoeken, behandelingen en verslagen van de verpleging.

Ook kan er informatie in staan van bijvoorbeeld de huisarts of informatie uit een ander ziekenhuis. Deze gegevens staan nog voor een klein deel op papier, maar voor het grootste deel in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Basisregel is dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De medewerkersvan het ziekenhuis hebben een plicht tot geheimhouding en zullen uw persoonsgegevens nauwkeurig behandelen.

Inzage in uw persoonsgegevens

Niet iedereen mag zomaar uw patiëntendossier inzien. Dit mogen alleen de hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn en u als patiënt (of uw vertegenwoordiger).

Specialist en andere behandelaars

De specialist en andere behandelaars gebruiken het dossier voor de behandeling. Omdat u voor behandeling of onderzoek naar het ziekenhuis bent gekomen, mag uw behandelaar ervan uitgaan dat u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens. Als er een andere specialist/hulpverlener is betrokken bij uw behandeling kan het nodig zijn dat (een deel van) uw gegevens aan deze andere hulpverlener worden doorgegeven. Dit kan een hulpverlener zijn die in hetzelfde ziekenhuis werkt, maar het kan ook een hulpverlener van een ander ziekenhuis zijn, bijvoorbeeld als een deel van de behandeling in dat andere ziekenhuis plaatsvindt. Ook hierbij gaan we ervan uit dat u met deze gegevensuitwisseling instemt.

Huisarts

Het is gebruikelijk dat de huisarts op de hoogte wordt gehouden van de behandelingen die u als zijn/haar patiënt ondergaat in het ziekenhuis. Vaak gebeurt dit schriftelijk;
de behandelend arts stuurt brieven aan de huisarts. In andere gevallen gebeurt dit elektronisch: de huisarts krijgt dan inzage in de informatie die over u op de ziekenhuiscomputer is opgeslagen.

Ziektekostenverzekeraar

Ook buiten het ziekenhuis kunnen bepaalde persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld aan uw ziektekostenverzekeraar ter beoordeling en betaling van
uw behandeling.

Derden

Gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn (gegevens die dus niet anoniem zijn) worden nooit zomaar aan derden verstrekt. Derden zijn personen of instanties die niet rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Het gaat dan dus om situaties waarbij uw gegevens voor een ander doel dan uw behandeling worden gebruikt. In die situaties zal altijd vooraf uw toestemming gevraagd worden.

Landelijke registraties

Zoals de meeste ziekenhuizen levert ook dit ziekenhuis anonieme gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan landelijke registratiesystemen. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die anoniem worden doorgegeven ten behoeve van de landelijke kankerregistratie.

Wetenschappelijk onderzoek

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Dit kan alleen wanneer het ziekenhuis daar onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek kan het ziekenhuis de gegevens van patiënten gebruiken, zoals de gegevens over de behandeling en de opgetreden complicaties.

Ook kan het ziekenhuis patiëntgegevens gebruiken voor wetenschappelijk of patiëntervaring onderzoek om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Uw gegevens worden dan altijd gecodeerd of anoniem verwerkt om uw privacy te waarborgen. Als men uw gegevens wil gebruiken voor onderzoek waarbij uw persoonlijke gegevens nodig zijn, dan vragen we u altijd eerst om toestemming.

Bezwaar maken

Tegen al deze vormen van gegevensuitwisseling kunt u bezwaar maken. U kunt dit bespreken met uw behandelaar.

Als u bezwaar maakt tegen deze gegevensuitwisseling moet u zich wel bedenken dat de consequentie zou kunnen zijn dat uw behandelaar niet over alle relevante gegevens beschikt. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor uw verdere behandeling. Zo zal het voor een arts moeilijk zijn om tot een goede behandeling te komen als hij geen inzicht krijgt in patiëntgegevens die voor deze behandeling van belang zijn.

Uw rechten

Recht op inzage en afschrift

Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/haar dossier. Ook heeft u het recht om (een deel van) uw dossier op te vragen. Normaal gesproken is het voldoende om uw behandelend arts om inzage te vragen. De arts kan er dan ook uitleg bij geven.

  • Inzien van uw dossier: als u uw hele dossier wilt inzien, dan kunt u een afspraak maken met uw behandelend specialist.
  • Een kopie van uw dossier: wilt u een kopie van (een deel) van uw patiëntendossier, dan kunt u dit bij ons opvragen. Op onze pagina medisch dossier opvragen leest u hoe. 

Aan uw verzoek moet in principe binnen drie weken voldaan worden, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander.

Recht op correctie

Correctie van uw persoonsgegevens zoals een verkeerde spelling in uw naam, verkeerde geboortedatum etcetera kunt u laten aanpassen. Deze informatie vindt u op onze pagina Wijziging in uw persoonlijke gegevens.

Voor correctieverzoeken m.b.t. medische gegevens neemt u contact met uw behandelaar. Het is niet mogelijk om een professionele indruk, mening of conclusie van een behandelaar te laten wijzigen. Het is wel mogelijk om een eigen aanvulling te laten opnemen in uw dossier.

Uw plichten

Als patiënt hebt u ook een aantal plichten. Zo is het belangrijk dat u uw hulpverlener zo eerlijk en volledig mogelijk informeert over uw situatie, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

Bewaartermijn

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. Wij bewaren uw medische gegevens 20 jaar, zoals in de wet is vastgelegd.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie kunt u schriftelijk richten
aan:

  • St. Antonius Ziekenhuis
  • t.a.v. Servicepunt
  • Postbus 2500
  • 3430 EM Nieuwegein

dossieraanvraag@antoniusziekenhuis.nl

Telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur op nummer 088 320 81 00 (optie 4).

Gerelateerde informatie

Code ALG 25-AD

Terug naar boven