Beroerte (CVA)

Herstel en nazorg na een beroerte

Het is voor het herstel belangrijk dat er zo snel mogelijk gestart wordt met revalidatie. Revalidatie richt zich op het verminderen van de klachten en problemen om daarna weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Na een beroerte zijn diverse behandelingen mogelijk. Een behandeling kan kort duren, maar het is ook mogelijk dat er langere tijd hulp nodig is. Dit is afhankelijk van de klachten en hoe iemand beperkt wordt in de dagelijkse bezigheden. Er kunnen verschillende therapieën worden ingezet. Bijvoorbeeld fysiotherapie voor problemen met lopen en ergotherapie als de zelfzorg moeilijk gaat. Soms is therapie echter niet nodig.

Meer over revalidatie

De revalidatie start al in het ziekenhuis, waarbij we ons richten op herstel en het voorkomen van complicaties. Revalidatie en oefentherapie onder begeleiding van verschillende therapeuten vindt plaats. De revalidatiearts wordt zo nodig tijdens uw opname betrokken. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden om verder te revalideren als dit nodig is. Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid en de ernst van de problemen die u nog ervaart. 

  • U gaat naar huis zonder therapie. Na ongeveer 6 weken heeft u een controle-afspraak bij de Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant van de Neurologie. Meestal is deze afspraak via de telefoon, maar soms wordt u gevraagd om naar de poli te komen voor deze afspraak. Als u nog werkt krijgt u ook een afspraak met de revalidatiearts. De revalidatiearts adviseert u over het hervatten van uw werk. Na 3 maanden heeft u nog een telefonische afspraak met de Neurologie-verpleegkundige.
  • U revalideert vanuit uw eigen huis, dat wil zeggen met een therapeut uit een praktijk bij u in de buurt. Als het nodig is kan dit ook een therapeut zijn die bij u thuis komt of met een therapeut van het ziekenhuis op de poli Poliklinische behandeling & Revalidatie.
  • U revalideert in een revalidatie-instelling.
  • U revalideert in een geriatrische revalidatie-instelling, dat is op een revalidatie-afdeling binnen een zorgcentrum.

Herstel (beter worden)

Herstel verloopt bij iedereen anders en bij iedereen in een ander tempo. Daarom is het moeilijk te voorspellen in hoeverre iemand weer helemaal beter wordt. Bij veel patiënten met een beroerte gaan niet alle klachten over. Dit wordt beïnvloed door een aantal omstandigheden:

•    Ernst van het letsel: hoe groter de beschadiging is, hoe kleiner de kans op volledig herstel.
•    Leeftijd: jongere mensen herstellen vaak sneller en houden meestal minder klachten over dan oudere mensen.
•    Als iemand al eerder een beroerte heeft gehad, dan komen de oude, nog bestaande klachten vaak sterker naar voren. Ze stapelen zich als het ware op.
•    De plaats in de hersenen waar een beroerte plaatsvindt: kleine beroertes in belangrijke hersengebieden kunnen soms grote gevolgen hebben, terwijl grote beroertes in andere gebieden soms veel minder gevolgen hebben. 

Ontslag naar huis

Een beroerte kan veranderingen met zich meebrengen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Thuis kunnen zich problemen voordoen die in het ziekenhuis of tijdens de revalidatie nog niet opgevallen zijn. U kunt bijvoorbeeld minder goed dingen onthouden, u heeft moeite met uw concentratie of u bent sneller moe.

Na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie-instelling neemt een neurologie-nazorgverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie Neurologie verpleging (santepartners.nl), (Gespecialiseerde verpleging | Careyn) contact met u op om een huisbezoek af te spreken. De thuiszorgorganisatie is afhankelijk van uw woonplaats. Deze verpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd in de zorg aan neurologische patiënten en hun naasten. Zij werken nauw samen met uw behandelaars. Zij zijn er voor alle patiënten en hun naasten die te maken hebben met de gevolgen van een beroerte. De kosten van de neurologie-nazorgverpleegkundige worden volledig vergoed door uw verzekering.

Als meer revalidatie nodig is

Als het herstel na uw beroerte minder snel verloopt waardoor u (nog) niet naar huis kan, gaat u verder revalideren in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling van een zorgcentrum.

Deze bieden u de specifieke revalidatiezorg die u nodig heeft. Een team van verschillende zorgverleners onder leiding van een revalidatiearts of specialist ouderengeneeskunde werken samen aan uw herstel. Wij werken samen met de zorgorganisaties Zorgspectrum (Geinsche Hof), AxionContinu (Revalidatie bij CVA - AxionContinu), Careyn (Revalidatie Maria-Oord | Careyn) en de Hoogstraat (Niet-aangeboren hersenletsel | De Hoogstraat Revalidatie

Controle afspraak

Ongeveer 6 weken nadat u naar huis bent gegaan wordt er een neurologische controle gepland, meestal telefonisch en soms op de polikliniek Neurologie.

Deze afspraak is bij de verpleegkundig specialist of physician assistant. Tijdens deze controle wordt:

  • besproken of uw herstel na de beroerte naar verwachting verloopt;
  • wordt er gevraagd naar eventueel nog aanwezige klachten en beperkingen;
  • wordt er gevraagd naar uw medicatiegebruik en mogelijke bijwerkingen en leefstijl/risicofactoren.

Daarnaast is er ook gelegenheid om uw vragen te bespreken.

Als u na uw opname in het ziekenhuis naar een revalidatie-instelling gaat, neemt de specialist ouderengeneeskunde of revalidatie-arts de behandeling over. Er vindt dan vaak geen controle afspraak meer plaats op de polikliniek neurologie.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Behandelingen & onderzoeken

Code NEU-CVA-07

Terug naar boven