Uw medisch dossier

Medisch dossier vernietigen

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw medisch dossier is volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 20 jaar. Daarna zal de arts of zorginstelling de gegevens uit uw dossier laten vernietigen. Uw arts kan om bepaalde redenen de gegevens van uw dossier langer bewaren. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens nodig heeft om u goede zorg te blijven geven. U kunt de arts ook vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijn. Dat kan van belang zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische kwesties.

Vernietiging

U kunt een arts of instelling vragen uw gegevens te vernietigen vóór het verstrijken van de bewaartermijn. De arts vernietigt de gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek. De arts kan uw verzoek weigeren als:

  • als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven (bijvoorbeeld bij gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis)
  • uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders

Verzoek tot vernietiging aanvragen

U kunt een verzoek tot vernietiging aanvragen via ons formulier "verzoek om vernietiging van (deel van het) medisch dossier". Nadat u het formulier heeft geprint, kunt u dit invullen en opsturen naar:

St. Antonius Ziekenhuis
t.a.v. Servicepunt
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

Tevens zijn wij bereikbaar via mail: dossieraanvraag@antoniusziekenhuis.nl

Weigering van het verzoek

Het is mogelijk dat uw verzoek tot vernietiging van het medisch dossier wordt geweigerd. Wanneer dit het geval is, moet duidelijk uitgelegd worden waarom het medisch dossier niet vernietigd wordt. Uw verzoek wordt geweigerd om de volgende redenen:

  • De behandelaar heeft uw gegevens nodig voor uw verdere behandeling (of behandeling van familieleden in geval van een erfelijke ziekte)
  • Wanneer er een klachten- of juridische procedure gestart is of binnen korte tijd te verwachten valt. Het dossier bevat gegevens over de behandeling welke van belang kunnen zijn voor de procedure
  • Als u gedwongen opgenomen bent geweest in het kader van de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) mag u dossier pas 5 jaar na het einde van de BOPZ-behandeling vernietigd worden. Dit is wettelijk vastgelegd in het “Besluit Patiëntendossier BOPZ.

Vernietiging van uw medisch dossier

Wanneer we uw verzoek tot vernietiging van uw medisch dossier hebben goedgekeurd, ontvangt u van ons een akkoordverklaring met het verzoek deze akkoordverklaring te ondertekenen. Zodra wij de door u getekende akkoordverklaring hebben ontvangen gaan wij binnen 3 maanden over tot de daadwerkelijke vernietiging.

Kosten

Voor het vernietigen van het medisch dossier worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie?

Voor meer informatie:

  • bekijkt u onze pagina Uw patientendossier of
  • kunt u contact met ons opnemen via T 088 320 81 00 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).
Terug naar boven