Contact & afspraak

Uw medisch dossier

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling wordt er een medisch dossier aangelegd. In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit medisch dossier zijn en op welke manier medewerkers van het ziekenhuis om moeten gaan met uw persoonsgegevens.

Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheid, doorverwijzing door huisarts en/of specialist, onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van het ziekenhuis die bevoegd zijn uw dossier in te zien (artsen, verpleegkundigen en overig bij de behandeling betrokken personeel) zijn gebonden aan beroepsgeheim. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels hiervoor vastgelegd. U kunt de volledige wettekst vinden op www.wetten.nl.

Uw gegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in principe tot 20 jaar na de laatste behandeling bewaard, of zoveel langer als de hulpverlener dit noodzakelijk acht.

Wie heeft recht op een kopie van uw medisch dossier?

  • U heeft zelf recht om een kopie van uw medisch dossier te ontvangen.
  • Uw familieleden hebben alleen recht op een kopie als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar.
  • Kinderen tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar moeten de aanvraag mede ondertekenen.
  • Jongeren vanaf 16 jaar moeten de aanvraag persoonlijk indienen en ondertekenen.
  • Een ouder die geen voogd is, heeft geen recht op een kopie van het medisch dossier van het kind.

Nabestaanden

Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene.

Hiervan kan worden afgeweken als:

  • sprake is van zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte in de familie, volgens vaste jurisprudentie geldt rouwverwerking niet als zwaarwegende reden);
  • aangenomen kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad (bij leven afgegeven machtiging voor inzage in het dossier na overlijden).

Bij vragen kan wel een nabestaandengesprek aangevraagd worden bij de behandelend arts.

Lees meer over uw patiëntendossier.

    Terug naar boven