Hartcentrum

Wetenschappelijk onderzoek

Het St. Antonius Hartcentrum staat, zowel nationaal als internationaal, bekend om de ontwikkeling en de toepassing van innovatieve behandelmethoden en - technieken. Hierbij kunt u denken aan de hartoorafsluiting, de percutane mitralisklepclipping, dotteren van longslagaders, pacemakerimplantaties via de liesader, catheter behandelingen van hoge bloeddruk en optimalisatie van antistollingstherapie na hartingrepen. Aan de basis van innovatieve behandelmethoden en -technieken ligt altijd gedegen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag.

Het St. Antonius Hartcentrum heeft een eigen Research & Development afdeling waar onderzoek naar nieuwe en verbeterde behandelmethoden wordt verricht op zowel nationaal als internationaal niveau. Het streven naar voortdurende verbetering van onze kwaliteit, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, tijdigheid (op het juiste moment behandelen), patiëntgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, staan hierbij centraal.

Elk nieuwe behandelmethode binnen de context van wetenschappelijk onderzoek wordt eerst voorgelegd aan een onafhankelijke medisch ethisch toetsingscommissie. Deze commissie zal grondig toetsen of het voorgestelde onderzoek volgens de juiste regels is opgesteld en zal worden uitgevoerd. Zodra deze onafhankelijke groep van artsen, verpleegkundigen, juristen, ethici en patiëntenvertegenwoordigers (leken) een akkoord geven, kan een onderzoek gestart worden. Een regelmatige rapportage over de voortgang naar deze commissie is verplicht.

De specialisten van het St. Antonius Hartcentrum houden van alle behandelingen waarbij nieuwe technieken worden toegepast patiëntgegevens bij; gegevens van tijdens de opname en na het ontslag. Vaak worden deze gegevens verzameld in het kader van een (internationaal) onderzoek. Als dit het geval is wordt altijd van te voren aan de patiënt schriftelijk toestemming om deelname gevraagd.

Uitkomsten van de patiënten die behandeld zijn in het  St. Antonius Hartcentrum worden geanalyseerd en, niet op persoon herleidbaar, gerapporteerd. Hierdoor kan de waarde van de nieuwe ingreep voor de behandelde en toekomstige patiënten worden vastgesteld.  

Wetenschappelijke publicaties

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve behandelmethoden en -technieken verschijnen in de vorm van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Wilt u weten welke publicaties er van onze specialisten zijn verschenen? Kijk dan op de profielpagina van de betreffende specialist.

Terug naar boven