Uw medisch dossier

Medisch dossier opvragen

Als u een afschrift van het medisch dossier wilt opvragen, dan kunt u hiervoor een aanvraagformulier invullen. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

St. Antonius Ziekenhuis
t.a.v. Naleving en Controle
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

Medische dossiers worden over het algemeen tot 15 jaar bewaard.

U kunt uw aanvraagformulier ook afgeven bij het inschrijfbureau (Nieuwegein). Dat bevindt zich in de centrale hal.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier, ondertekend met een handtekening, kunt u ook mailen. Echter, u dient er rekening mee te houden dat dit niet beveiligd is. E-mail: dossieraanvraag@antoniusziekenhuis.nl.

Opvragen röntgenfoto, MRI-scan, CT-scan

Heeft u alleen gegevens nodig van een röntgenfoto, MRI-scan of CT-scan? Dan kunt u deze rechtstreeks bij de afdeling Radiologie ophalen. U ontvangt na controle van uw legitimatie een cd-rom met de digitale beelden en bijbehorende verslaglegging.

Second opinion of behandeling in een ander ziekenhuis

Het ziekenhuis waar u naartoe gaat voor een second opinion of behandeling, kan ook bij uw behandelend arts in het St. Antonius Ziekenhuis uw gegevens opvragen. Hiervoor kan het betreffende ziekenhuis een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat van het specialisme waar u onder behandeling bent.
Dit verzoek dient altijd vergezeld te gaan met een door u getekende akkoordverklaring.

Nabestaanden

Nabestaanden hebben in principe geen recht op een afschrift van het medisch dossier van een overledene. Hiervan kan worden afgeweken als:

  • er sprake is van zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte in de familie, volgens vaste jurisprudentie geldt rouwverwerking niet als zwaarwegende reden),
  • aangenomen kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad (bij leven afgegeven machtiging voor inzage in het dossier na overlijden).

De aanvraag van het dossier van een overledene dient daarom voorzien te zijn van een gemotiveerde toelichting. De behandelend arts beoordeelt of aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De aanvraag wordt getoetst op juistheid en volledigheid conform de wet- en regelgeving.
Bij twijfel of iemand recht heeft op een afschrift, vindt altijd overleg plaats met de Raad van Bestuur of juridisch adviseur. Afhankelijk van de inhoud van het verzoek wordt (een deel) van het medisch dossier gekopieerd.

Bij vragen kan een nabestaandengesprek aangevraagd worden bij de behandelend arts. Hiervoor heeft u geen gemotiveerde aanvraag nodig, maar kunt u zich wenden tot de polikliniek van de desbetreffende arts

Hoe lang duurt het?

Het afhandelen van uw verzoek duurt ongeveer drie weken.

De stappen die door de afdeling Dossieraanvragen genomen worden: 

  • Uw aanvraag komt binnen.
  • De medewerker Dossieraanvraag zet de aanvraag uit naar het archief.
  • De medewerker Dossieraanvraag mailt de specialist(en) ter kennisgeving.
  • Medewerkers van het archief zorgen ervoor dat de benodigde gegevens opgezocht, gekopieerd en/of uitgeprint worden en vragen zo nodig beeldmateriaal op bij de afdeling Radiologie.
  • De Medewerker archief stuurt dit terug naar de afdeling Dossieraanvragen.
  • Wanneer de gegevens binnen zijn, worden de gegevens aangetekend verzonden of word u gebeld dat de gegevens opgehaald kunnen worden.

Kosten

Komt u uw gegevens zelf ophalen? Dan zijn er geen kosten verbonden aan de aanvraag van uw dossier. Haalt u uw gegevens niet zelf op, dan worden deze aangetekend naar u verzonden en brengen wij de kosten van €7,- bij u in rekening.

Vragen

Voor vragen zijn wij op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer T 088 320 85 64.