Uw medisch dossier

Medisch dossier opvragen

Als u een afschrift van het medisch dossier wilt opvragen, dan kunt u hiervoor onderstaand aanvraagformulier Invullen. Stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs* op naar: 

St. Antonius Ziekenhuis 
t.a.v. Servicepunt
Postbus 2500 
3430 EM Nieuwegein

Uw gegevens worden vervolgens aangetekend per post naar u verstuurd. De kosten hiervoor bedragen €7,- en deze brengen we bij u in rekening. Het afhandelen van uw verzoek duurt ongeveer twee weken.

Het ophalen van uw gegevens bij het Inschrijfbureau is vanwege corona helaas momenteel niet mogelijk. 

Aanvraagformulier medisch dossier 

Opvragen röntgenfoto, MRI-scan, CT-scan

Heeft u alleen gegevens nodig van een röntgenfoto, MRI-scan of CT-scan? Dan kunt u deze rechtstreeks bij de afdeling Radiologie opvragen. U ontvangt na controle van uw legitimatie een cd-rom met de digitale beelden en bijbehorende verslaglegging.

Toetsing aanvraag

Alle  aanvragen worden getoetst op juistheid en volledigheid conform de wet- en regelgeving. Bij twijfel of iemand recht heeft op een afschrift vindt altijd overleg plaats met de Functionaris Gegevensbescherming of Juridische Zaken.  Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van uw aanvraag dan zullen we telefonisch contact met u opnemen.

Bewaartermijn

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. Wij bewaren medische gegevens conform wetgeving in principe 20 jaar vanaf het moment dat de behandeling eindigt. Deze termijn gaat in op het moment dat de patiënt 18 jaar is geworden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet er op toe dat uw gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Hierdoor kan het gebeuren dat gegevens van langer geleden inmiddels vernietigd zijn.

Kinderen/jongeren

  • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschouwt een patiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen.
  • Bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen zowel het kind als de ouder/voogd het aanvraagformulier te ondertekenen. 
  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet één van de ouders/voogd de aanvraag indienen.

Nabestaanden

Nabestaanden hebben in principe geen recht op een afschrift van het medisch dossier van een overledene. Hiervan kan worden afgeweken als:

1.  er sprake is van zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte in de familie. Volgens vaste jurisprudentie geldt rouwverwerking niet als zwaarwegende reden.
2.    aangenomen kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad doordat deze bij leven een machtiging voor inzage in het dossier na overlijden heeft afgegeven.

De aanvraag van het dossier van een overledene dient daarom voorzien te zijn van een gemotiveerde toelichting. De behandelend arts beoordeelt of aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Bij vragen kan een nabestaandengesprek aangevraagd worden bij de behandelend arts. U kunt hiervoor contact opnemen met de poli van de desbetreffende arts. Hiervoor heeft u geen gemotiveerde aanvraag nodig.

Second opinion of behandeling ander ziekenhuis

Het ziekenhuis waar u heen gaat voor een second opinion of behandeling kan ook bij uw behandelend arts in het St. Antonius Ziekenhuis uw gegevens opvragen. Hiervoor kan het andere ziekenhuis een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat van het specialisme waar u onder behandeling bent. Het ziekenhuis heeft hiervoor een getekende akkoordverklaring nodig van u.

Gegevens voor een andere instelling, UWV, arbodienst, verzekeraar

Let goed op als u gegevens aan derden verstrekt dat u daarbij niet te weinig, maar vooral ook niet teveel gegevens geeft. Dit zou mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben. Wij kunnen u hierbij helpen als u aangeeft dat de gegevens voor een andere instelling, UWV, arbodienst of verzekeraar zijn door mee te kijken welke gegevens u echt nodig heeft.

Meer informatie

*De kopie wordt gebruikt om te verifiëren of de gegevens uit het dossier van de aanvrager zijn. U kunt de kopie onbruikbaar maken voor derden door bijvoorbeeld het woord "KOPIE"  op de kopie te schrijven. De kopie wordt na controle direct vernietigd.