Behandelingen & onderzoeken

Medisch Psychiatrische Unit Open

Bij de Medisch Psychiatrische Unit Open ligt de nadruk op diagnostiek en kortdurende behandeling. Een opname kan nodig zijn als begeleiding door bijvoorbeeld de huisarts, psycholoog of psychiater niet genoeg is en er tijdelijk een veilige, gestructureerde omgeving nodig is.

De Medisch Psychiatrische Unit Open (hierna open afdeling) is onderdeel van de afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie. Hieronder vallen ook de Medisch Psychiatrische Unit Gesloten, de Medisch Psychiatrische Unit Besloten, de Moeder Baby Unit (MBU) en de poliklinieken waar de deeltijdbehandeling plaatsvindt.

Aanmelding

Aanmelding kan gaan via de huisarts, een medisch specialist of een andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Deze kan telefonisch overleggen met de opnamecoördinator. Samen bekijken zij of en op welke manier een opname u kan helpen. Als de aanmelding rond is, wordt de opnamedatum en -tijd afgesproken.

Opnamegesprek en behandelplan

Op de opnamedag heeft u een gesprek met een afdelingsarts en een verpleegkundige. In dit gesprek verzamelen zij informatie over de aanleiding, klachten en problemen waarvoor u bent opgenomen. U krijgt informatie over de manier waarop de behandeling vorm gaat krijgen. Na het gesprek krijgt u een bed toegewezen en krijgt u een rondleiding over de afdeling.

Behandelplan

Er wordt een behandelplan opgesteld. In dit plan staat:

 • de (voorlopige) diagnose;
 • de doelen van de behandeling;
 • wat er gedaan wordt om de doelen te behalen (bijvoorbeeld medicatie).

Er worden afspraken gemaakt over weekendverlof. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over onderwerpen als suïcide, alcohol, drugs, agressie en zelfbeschadiging.

Opnameduur

Hoe lang de opname precies duurt, is per persoon verschillend. Dit hangt af van de reden en het doel van de opname. Voor diagnostiek neemt het behandelteam 2 weken de tijd. Een opname ter crisisinterventie duurt maximaal 14 dagen. Als een langere behandeling nodig is, bekijken wij samen met u of vervolgbehandeling hier of ergens anders mogelijk is.

Behandelteam

Op de open afdeling krijgt u te maken met verschillende hulpverleners:

 • afdelingsarts
 • psychiater
 • verpleegkundigen
 • bewegingstherapeut
 • activiteitenbegeleiding
 • beeldend therapeut
 • coassistent

Bij uw afdelingsarts en psychiater kunt u terecht voor vragen over onder andere medicatie en behandeling. De afdelingsarts spreekt u minimaal 1 keer per week. De verpleegkundigen zijn dagelijks op de afdeling aanwezig. Zij geven u hulp en ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Zij betrekken u ook bij de voorbereiding van de bespreking van uw behandelplan. Er is de hele dag iemand aanwezig.

Therapieprogramma

Het therapieprogramma op de open afdeling bestaat uit een aantal vaste groepsmomenten die dagelijks terugkeren: de maaltijden, de dagopening en de dagafsluiting. Hiernaast wordt een individueel therapieprogramma samengesteld. U krijgt een therapieprogramma op papier met de betreffende tijden en therapieën. In de weekenden is het de bedoeling dat patiënten thuis verblijven en worden er geen therapieën gegeven.

Dagopening

Bij de dagopening kunt u vertellen hoe uw nacht is geweest en wat u die dag wilt gaan doen. Ook kunt u vragen stellen aan de verpleegkundigen of bijvoorbeeld een gesprek met de arts aanvragen. Verder worden de corveetaken verdeeld en kan besproken worden hoe de sfeer op de afdeling is.

Dagsluiting

Bij de dagsluiting kunt u vertellen hoe de dag is geweest en wat uw plannen voor de avond zijn. U kunt vragen om een persoonlijk gesprek met een verpleegkundige.

Psychomotorische therapie (PMT)

Het werkterrein van de psychomotorisch therapeut ligt op hetzelfde gebied als dat van een psycholoog. Een psychomotorisch therapeut is een professional die mensen met psychische problemen behandelt. Het verschil is dat een psycholoog alleen praat met mensen, terwijl een psychomotorisch therapeut een deel van de tijd activiteiten doet met mensen. Die activiteiten liggen op het gebied van beweging en lichaamservaring.

Bij beweging kunt u denken aan (sport)oefeningen, bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam. U krijgt een therapieprogramma waarop de tijden van de betreffende therapieën te zien zijn.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychosociale stoornissen. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar en daarmee helder en bespreekbaar.

Activiteitenbegeleiding

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een activiteitenbegeleidster op de afdeling. De activiteiten vinden plaats in de activiteitenruimte, het nodige materiaal is hier aanwezig. De tijden zijn terug te vinden op het weekrooster dat op de afdeling hangt.

Verplichting

Er wordt van u verwacht dat u bij alle groepsmomenten aanwezig bent. Als er omstandigheden zijn waardoor u een programmaonderdeel niet kunt volgen, bespreek dit dan vooraf met een verpleegkundige.

Dagindeling

TijdActiviteit
08.00Ontbijt
08.45 - 9.00Dagopening
12.15Gezamenlijke lunch
17.00 - 17.15Dagsluiting
17.30 uurGezamenlijk avondeten
19.00 - 20.00Bezoekuur (7 dagen in de week)
21.30 uurNachtmedicatie
00.00 - 08.00Nachtrust

 In het weekend gaat u op verlof naar huis, tenzij dat anders met u is afgesproken.

Praktische informatie

Om de opname op de afdeling voor alle cliënten zo prettig mogelijk te laten verlopen gelden er op de open afdeling verschillende afspraken en huishoudelijke regels.

Bezoektijden

Dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.

Extra bezoekuren
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt buiten de therapietijden ook bezoek ontvangen, niet op de afdeling, maar graag ergens anders in het ziekenhuis.

Ruimtes en faciliteiten

Na het opnamegesprek krijgt u een rondleiding over de afdeling, zodat u weet waar de verschillende ruimtes zijn en waar u de verschillende faciliteiten kunt vinden.

Telefoon/internet

Op de afdeling is een telefoon beschikbaar die u kunt gebruiken in overleg met de verpleegkundige. Het gebruik van de mobiele telefoon is buiten de therapieën en groepsmomenten om toegestaan mits andere patiënten hier geen last van hebben. Op de afdeling is een wifi-verbinding beschikbaar voor patienten. U kunt deze gratis gebruiken.

Ontspanning

Er is een (beperkt) aanbod voor afleiding/ontspanning op de afdeling: tv, hometrainer, gezelschapsspellen, puzzels, enzovoort.

Eten en drinken

 • Op de afdeling werkt een voedingsassistent. Deze zorgt voor huishoudelijke zaken, zoals eten en drinken en het bijhouden van de voorraad.
 • Tussen 7.00 uur en 21.00 kan u een kopje koffie drinken. Thee kan onbeperkt gedronken worden. 
 • Elke ochtend krijgt u een menulijst waarop u aan kunt geven wat u ’s avonds wilt eten.

Afdelingsregels

Op de open afdeling gelden een aantal afspraken.

Enkele belangrijke regels zijn:

 • Roken is op de afdeling niet toegestaan. Het hele ziekenhuisterrein is rookvrij.
 • Grensoverschrijdend gedrag is niet toegestaan, hier wordt melding van gemaakt en zo nodig actie op ondernomen.
 • Gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan.
 • (Soft)drugs en alcohol zijn verboden.
 • Seksuele contacten op de afdeling zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan foto-, film- en/of geluidsopnames te maken.
 • Medicatie wordt door de verpleging verstrekt; medicatie in eigen beheer is niet toegestaan.

Kosten

Bij vragen over de vergoeding van uw behandeling en een eventuele eigen bijdrage, adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vragen

Er is een aantal momenten op de dag waarop de verpleegkundigen in overleg zijn. Op deze tijden zijn zij uitsluitend bereikbaar voor zeer dringende vragen:

 • 07.30 - 07.45 uur
 • 09.00 - 10.00 uur
 • 15.00 - 15.30 uur
 • 23.00 - 23.15 uur

Op alle andere momenten kunt u altijd met vragen bij de verpleegkundigen terecht.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Expertise en ervaring

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie richt zich op de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en klachten. Uw persoonlijke situatie staat daarin centraal. Welke aspecten in uw persoonlijke leven spelen een rol in het ontstaan, onderhouden of terugvallen van een psychische aandoening of klachten? Dit kunnen existentiële factoren, zwangerschap, persoonlijkheidskenmerken, middelenmisbruik, biologische factoren of lichamelijke ziekten zijn. Samen met u bespreken wij de behandelmogelijkheden en komen gezamenlijk tot een behandelplan.
 

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code PSY 03-AD

Terug naar boven