Naar huis

Soorten zorg wanneer u na de ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis terug gaat

Soorten zorg wanneer u na de ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis terug gaat

Zorghotel of Zorgpension

Als u niet in aanmerking komt voor lichte zorg thuis of u twijfelt of u zich wel veilig genoeg voelt thuis, dan kunt u terecht in diverse zorghotels in Nederland (www.zorgpension.orgwww.zorghotels.nl). In de meeste gevallen moet u rekenen op een eigen bijdrage. De voorwaarden vindt u in uw zorgpolis of u kunt informeren bij uw zorgverzekeraar.

Kortdurende opname in het verzorgingshuis (ELV 3 laag complex)

Dit betreft een tijdelijke kamer in een verzorgingshuis waar mensen na een ziekenhuisopname, maximaal 6 tot 12 weken, kunnen verblijven. U komt in aanmerking voor een kortdurende opname wanneer u meer verpleging, verzorging en begeleiding nodig heeft dan in de thuissituatie gegeven kan worden. U krijgt hulp bij alle algemene dagelijkse verrichtingen. Na het verblijf keert u weer terug naar uw eigen huis.

Sinds 2017 valt de bekostiging van een kortdurende opname in een verzorgingshuis binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Verzorgingshuis

Wanneer u vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunt wonen zijn er mogelijkheden om in een verzorgingshuis te wonen. Om in een verzorgingshuis te kunnen verblijven, heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende en intensieve zorg vanuit een multidisciplinair   team op een revalidatie afdeling in een verpleeghuis. Het doel van de revalidatiezorg is om u zo snel mogelijk naar uw oude woon- en leefsituatie terug te laten keren.

Geriatrische revalidatiezorg valt onder eindverantwoording van een ‘specialist Ouderengeneeskunde’. Geriatrische Revalidatiezorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeringswet kent geen eigen bijdrage, maar wel het verplichte eigen risico.

Verpleeghuisrevalidatie (ELV 6 hoog complex)

Verpleeghuisrevalidatie is voor mensen die in verband met de verminderde train- en leerbaarheid moeten herstellen na een ziekenhuisopname op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis.

Hier wordt een langzamer traject doorlopen. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat u weer kunt functioneren zoals vóór uw ziekenhuisopname, zodat u weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving.

Sinds 2017 valt de bekostiging van verpleeghuisrevalidatie binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Medisch specialistische revalidatiezorg in een revalidatiecentrum

Medisch specialistische revalidatiezorg wordt verricht door een gespecialiseerd team onder leiding van een revalidatiearts. De specialist in het ziekenhuis overlegt met de revalidatiearts of u hiervoor in aanmerking komt.  De opname in een revalidatiecentrum wordt geregeld door de revalidatiearts in het ziekenhuis.

Verpleeghuis somatiek (WLZ 6 en of hoger)

Dit is een blijvende opname op een somatische afdeling in een verpleeghuis waar gedurende langere tijd een beschermde woonomgeving en therapie wordt gegeven voor mensen met behoefte aan zorg op lichamelijk gebied. Wanneer u in een verleeghuis somatiek wilt verblijven heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Verpleeghuis psychogeriatrie (WLZ 5 met BOPZ)

Dit is een verpleeghuis speciaal voor mensen die vanwege dementiële problematiek (zoals dementie) behoefte hebben aan intensieve begeleiding en intensieve verzorging in een beschermde woonomgeving en om die reden dus niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan op een open afdeling of op een gesloten psychogeriatrie afdeling zijn.

Voor een gesloten psychogeriatrie afdeling is een Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) nodig. Deze wet beschermt de rechten van patiënten die te maken krijgen met dwang in de zorg. Om in een verpleeghuis psychogeriatrie te kunnen verblijven en voor een Wet Bopz, heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Hospice

Een hospice is een huis voor patiënten met een levensverwachting korter dan drie maanden. Doel van hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Een hospice kenmerkt zich door een huiselijke sfeer met aanwezigheid van verpleegkundig personeel. Daarnaast zijn er vrijwilligers aanwezig die de tijd nemen om de zieke en diens familie waar nodig te ondersteunen.

Terug naar boven