Privacy en veiligheid

Het St. Antonius Ziekenhuis doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Zowel bij de zorg die we leveren als u patiënt bij ons bent, als wanneer u een verpleegkundige opleiding volgt bij de St. Antonius Academie. Bent u patiënt? Dan vindt u hieronder ook hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen

Lees onze privacyverklaring met betrekking tot:

Uw privacy en onze zorg (u bent patiënt)

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van ons ziekenhuis dienen om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle informatie over dit onderwerp leest u in onze folder Uw patiëntendossier.

Verwerking van persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van zorgverlening en onderzoek gebruiken. Het gebruik van persoonsgegevens (de wetgever spreekt niet van gebruik van persoonsgegevens maar noemt dit verwerken van persoonsgegevens) is aan strenge regels gebonden.

Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een bewerkingenregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Functionaris gegevensbescherming

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, drs. J.J. Pel, fg@antoniusziekenhuis.nl / 06 12 92 33 56, die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rol van de functionaris gegevensbescherming kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op privacy

Als patiënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier; zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen (zoals uw partner) worden doorgegeven. Het recht op privacy houdt ook in dat u kunt vragen om een aparte ruimte om een gesprek met uw behandelend arts te kunnen voeren of dat een medische handeling wordt uitgevoerd, zonder dat anderen dit kunnen zien.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De basisregel is dat het St. Antonius Ziekenhuis zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens staan opgenomen in de folder Uw patiëntendossier.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten het St. Antonius Ziekenhuis verstrekt.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen. De wijzen waarop u deze rechten kunt uitoefenen staan uitvoerig beschreven in de folder Uw patiëntendossier.

Privacyverklaring informatie op uw zorgnota

Het is mogelijk, vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een privacyverklaring te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u er bezwaar tegen heeft dat er zorgactiviteiten op uw zorgnota worden vermeld. Deze verklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Wilt u meer weten hierover? Bekijk dan de toelichting op het gebruik van de privacyverklaring.

Gebruik van uw medische gegevens: bezwaar of geen bezwaar? 

Tijdens een behandeling en/of onderzoek legt het St. Antonius medische gegevens van zijn patiënten vast. We gebruiken deze gegevens soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsregistraties. Hiermee willen we de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Wanneer patiënten niet willen dat wij hun medische gegevens gebruiken, kunnen zij bezwaar maken.

Privacyverklaring verpleegkundige (vervolg)opleidingen

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Hieronder leest u meer over de wijze waarop de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

De Academie is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de aan de Academie verbonden studenten en medewerkers. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van het St. Antonius Ziekenhuis, waar de Academie onderdeel van uitmaakt, is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door de Academie in overeenstemming is met de AVG-privacywetgeving .

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door de Academie worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, diploma vooropleiding.
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens.
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten, bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken die van belang zijn m.b.t. persoonlijke ontwikkeling.

Doeleinden

De Academie gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als gastdocent of medewerker;
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
 • afhandeling van door de gebruiker aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.;
 • werving en selectie;
 • samenstellen gebruikersstatistieken.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Als de Academie gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan wordt hiervoor expliciet apart om toestemming gevraagd. De persoonsgegevens die de we verwerken bewaren we gedurende een opleiding. Gegevens waarvoor een wettelijke (langere) bewaartermijn geldt, bewaren we langer. De gegevens worden verwijderd op het moment dat deze bewaartermijn is verstreken e/o de opleiding is afgerond.

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek voor kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens.

Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via
academie@antoniusacademie.nl.

Vragen

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u deze stellen via academie@antoniusacademie.nl. Zij helpen je graag verder.

Contact functionaris gegevensbescherming

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) via FG@antoniusziekenhuis.nl. De FG is de schakel tussen het St. Antonius Ziekenhuis en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over uw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.