Privacy & veiligheid

Uw privacy en onze zorg (u bent patiënt)

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Wij hanteren een aantal basisregels als het gaat om de persoonsgegevens van onze patiënten: 

 • De persoonlijke gegevens van onze patiënten liggen bij het St. Antonius vast in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD); dit EPD is goed beschermd en alleen toegankelijk voor zorgverleners die direct betrokken zijn bij de behandeling.
 • Wij delen gegevens van onze patiënten alleen met zorgverleners buiten het ziekenhuis wanneer de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming leggen wij vast in het EPD van de betreffende patiënt.
 • Medisch vertrouwelijke informatie communiceren wij beveiligd met onze patiënten via Mijn Antonius, face-to-face, beveiligde e-mail, videoconsult of per telefoon. Per telefoon stellen we eerst enkele controlevragen, zodat we zeker weten dat we de juiste persoon aan de telefoon hebben. Alle andere middelen zijn in principe niet beveiligd en gebruiken wij niet voor het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens.
 • U heeft als patiënt diverse rechten:
  • Recht om in te zien hoe we uw gegevens gebruiken
  • Recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen
  • Recht om vergeten te worden (gedeeltelijk of volledig wissen van uw persoonlijke gegevens)
  • Recht om gegevens digitaal over te dragen aan anderen
  • Recht op informatie

Om te weten welke gegevens wij van u gebruiken, kunt u delen van uw eigen EPD bekijken. Dit kan via het beveiligde online patiëntenportaal Mijn Antonius, dat gekoppeld is aan het EPD. heeft u nog geen toegang tot uw eigen portaal geactiveerd? Dan kunt u hier een account aanvragen voor Mijn Antonius.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar ons beleid gegevensbescherming en informatiebeveiliging en cookieverklaring.

Wet- en regelgeving

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van ons ziekenhuis dienen om te gaan met uw persoonsgegevens.

Alle informatie over dit onderwerp leest u in onze folder 'Uw Patientendossiër'.

Verwerking van persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken. En deze gegevens in het kader van zorgverlening en onderzoek voor het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg kunnen gebruiken. Het gebruik van persoonsgegevens (de wetgever spreekt niet van gebruik van persoonsgegevens maar noemt dit verwerken van persoonsgegevens) is aan strenge regels gebonden.

Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een verwerkingsregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een functionaris gegevensbescherming (bereikbaar via fg@antoniusziekenhuis.nl) die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register.

Bekijk onze infographic om meer te weten te over hoe u wel of geen bezwaar kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw medische gegevens.

Recht op privacy

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier; zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen (zoals uw partner) worden doorgegeven. Het recht op privacy houdt ook in dat u kunt vragen om een aparte ruimte om een gesprek met uw behandelend arts te kunnen voeren of dat een medische handeling wordt uitgevoerd, zonder dat anderen dit kunnen zien.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De basisregel is dat het St. Antonius Ziekenhuis zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens staan opgenomen in de folder Uw patiëntendossier.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten het St. Antonius Ziekenhuis verstrekt.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

 • Wilt u uw naam of adresgegevens wijzigen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via Mijn Antonius. Heeft u geen Mijn Antonius, dan kunt u dit laten wijzigen bij de Inschrijfbalie of via de poli. 
 • Wilt u uw medische gegevens laten aanpassen, dan neemt u contact op met uw behandelaar. 
 • Wanneer u een verzoek tot verwijdering wilt doen, of andere vragen heeft over de AVG en ons privacy- en veiligheidsbeleid, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het St. Antonius Ziekenhuis, via fg@antoniusziekenhuis.nl

Meer informatie leest u op onze pagina Uw patiëntendossier.

Patiëntenportaal Mijn Antonius

In het St. Antonius Ziekenhuis doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. In het privacybeleid Mijn Antonius leest u hoe de Stichting St. Antonius Ziekenhuis omgaat met uw persoonsgegevens op het patiëntenportaal Mijn Antonius. Mijn Antonius is de beveiligde, persoonlijke, online omgeving voor patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis.

Als u gebruik maakt van Mijn Antonius, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens het Privacy- en veiligheidsbeleid van het St. Antonius Ziekenhuis.

Meer over het privacybeleid Mijn Antonius

Privacyverklaring informatie op uw zorgnota

Het is mogelijk, vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een privacyverklaring te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u er bezwaar tegen heeft dat er zorgactiviteiten op uw zorgnota worden vermeld. Deze verklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Wilt u meer weten hierover? Bekijk dan de toelichting op het gebruik van de privacyverklaring.

Hoe gaan wij om met patiëntgegevens voor onderzoek?

Tijdens een behandeling en/of onderzoek legt het St. Antonius medische gegevens van patiënten vast. Wanneer het St. Antonius gebruik wil maken van (herleidbare) patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsregistraties of onderzoek waarmee wij onze zorg verbeteren, vragen wij vooraf of de patiënt hier bezwaar tegen heeft. Dit ‘wel/geen bezwaar’ leggen wij nu nog vast in het EPD van de patiënt; in de toekomst zal de patiënt dit zelf kunnen beheren via het online patiëntenportaal Mijn Antonius. Onderzoekers gebruiken overigens alleen die data van patiënten die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van vooraf bepaalde onderzoeksvragen. Voor de opslag van de onderzoeksdata gebruikt het St. Antonius een beveiligd datamanagementsysteem.

Hoe kunt u zelf zorgen voor veilige communicatie?

Wanneer u medisch-inhoudelijke en vertrouwelijke vragen heeft of als u medische informatie naar uw behandelaar wilt opsturen, zijn er verschillende mogelijkheden:  

 • U verstuurt uw vraag en/of medische gegevens via Mijn Antonius
 • U neemt telefonisch contact op met uw eigen specialisme. Onze medewerkers kunnen met u eerst een veilige mailverbinding tot stand brengen. Nadat dit is gebeurd, kunt u de gegevens beveiligd mailen.  
 • U verstuurt de gegevens per post naar Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein, ter attentie van het specialisme voor wie de gegevens bestemd zijn. 

Wij vragen u om geen medische vragen of medische gegevens naar ons algemene info-mailadres te sturen. Hier kunt u alleen twerecht voor algemene, niet-medische vragen. 

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze veelgestelde vragen met antwoorden over hoe wij de privacy van onze patiënten borgen.

Privacywet in een notendop

Bekijk hier een infographic over de privacywet.

Functionaris gegevensbescherming

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een functionaris gegevensbescherming, fg@antoniusziekenhuis.nl, die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rol van de functionaris gegevensbescherming vindt u in ons beleid gegevensbescherming en informatiebeveiliging op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar boven