Behandelaanbod Psychiatrie & Medische Psychologie

Depressieve klachten

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een matige tot ernstige depressie. Wij bieden behandeling in een groep en/of op individuele basis.

De behandeling vindt plaats op de polikliniek (dagbehandeling en individuele behandeling) of in de kliniek

Na de intake maken wij met u een behandelplan. Regelmatig evalueren wij de behandeling en kijken samen of het nodig is om dit bij te stellen. Uw naasten worden regelmatig uitgenodigd en bij de behandeling betrokken.

Behandelaanbod

De behandeling op de polikliniek bestaat uit een voorbereidende-, eerste-, tweede- en derde fase. Het behandelaanbod voor depressieve klachten bestaat uit:

Voorbereidende fase

De voorbereidende fase is gericht op het  geven van informatie en inzicht (psycho-educatie) over factoren die zowel van invloed zijn op uw stemming als op uw gezondheid en wat hierin uw aandachtspunten zijn. U hebt daarnaast contact met een arts of psychiater met wie u bespreekt of u medicatie gaat gebruiken. Deze contacten vinden zo nodig tijdens de gehele duur van de behandeling plaats. Desgewenst kunt u gebruik maken van e-health-modules.

De behandeling start met de groep Depressie en Gezondheid en zo nodig neemt u deel aan de Crisispreventiegroep of de OBDT (overbruggende deeltijdbehandeling).

Groep Depressie en Gezondheid (6x)

Een psycho-educatieve groep waarin u bewust wordt van hoe stemmingsklachten, leefstijl en activiteitenniveau zich tot elkaar verhouden. Een eerste stap naar regie in herstel. Na afronding van deze groep hebt u meer zicht op wat op dit gebied uw aandachtspunten zijn.

Crisispreventiegroep (3-4x)

In deze groep maakt u een crisispreventieplan. Zo’n plan is bedoeld om te voorkomen dat u in een situatie terecht komt waarin u negatieve emoties niet meer kunt hanteren.

OBDT (overbruggende deeltijdbehandeling)

Aan deze groep kunt u deelnemen ter overbrugging. Deze groep is bedoeld voor mensen die wachten op start van de behandeling in de eerste fase en die in de wachttijd meer nodig hebben dan een poliklinisch contact. U kunt zo nodig meerdere dagdelen per week deelnemen. Het accent ligt op dagstructuur en psycho-educatie.

Eerste fase

De behandeling in de eerste fase is primair gericht op herstel van uw depressieve klachten. Daarbij is er aandacht voor psycho-educatie over depressie, herstel van een evenwichtige dagstructuur, activering en het omgaan met gepieker. Afhankelijke van de ernst van uw depressieve klachten en de mate waarin u vanwege uw depressieve klachten er niet meer in slaagt in uw dagelijks leven te functioneren vindt de behandeling poliklinisch of in dagbehandeling plaats.

Poliklinische behandeling

Als de behandeling poliklinisch plaatsvindt, neemt u in de regel deel aan de Depressiegroep en de Groep cognitieve therapie, eventueel aangevuld met de Runninggroep en/of individuele therapie zoals cognitieve therapie of interpersoonlijke therapie.

Depressiegroep (10x)

In deze groep krijgt u psycho-educatie over depressie, gaat u een positief dagboek bijhouden en wordt u gestimuleerd om plezierige activiteiten op te pakken.

Groep cognitieve therapie (9x of 2x 9x)

In deze groep krijgt u zicht op uw denkgewoonten en gepieker, zodat u negatieve automatische gedachten, die uw stemming en spanningsniveau beïnvloeden leert nuanceren. U leert realistischer te denken, wat uw stemming positief beinvloedt.

Runninggroep (4-12x)

In deze groep leert u om door middel van hardlopen of stevig doorwandelen uw depressieve klachten actief te lijf te gaan via het verbeteren van uw lichamelijke fitheid en het beleven van succeservaringen.

Individuele behandeling

In de vorm van individuele begeleiding door een sociotherapeut of gespecialiseerd verpleegkundige.

Farmacotherapie of (op indicatie) andere biologische behandeling (ECT, rTMS)

Dagbehandeling

Als de behandeling in dagbehandeling plaatsvindt, zijn er twee mogelijkheden:

U komt 1 dag per week in behandeling. Deze behandeling is bedoeld voor mensen voor wie een intensieve dagbehandeling of klinische opname niet (meer) nodig is, maar voor wie er meer nodig is dan een poliklinische behandeling.

U komt 4 dagen per week in behandeling. Deze behandeling is bedoeld voor mensen met een matige tot ernstige of langdurende depressie  bij wie eerdere poliklinische hulp onvoldoende effect heeft gehad. Vaak is er tevens sprake van andere klachten, naast depressie.

Tweede fase

In de tweede fase is de behandeling gericht op factoren die ertoe bij hebben gedragen dat u depressief bent geworden. Het gaat dan om bijvoorbeeld weinig gevoel van eigenwaarde, een negatief zelfbeeld, zelfkritiek of perfectionisme, een moeizame omgang met emoties en spanningen, weinig lichaamsbeleving, tekort aan assertieve vaardigheden, geremdheid, afhankelijkheid, omgaan met verlieservaringen, trauma’s en maatschappelijke problemen.
U kunt in deze fase deelnemen aan de aanvullende, algemene modules.

Derde fase

In de derde fase is er aandacht voor terugvalpreventie. U maakt een terugvalpreventieplan en neemt eventueel deel aan de Balansgroep. Vervolgens wordt de behandeling afgerond.

Terug naar boven