Nieuwsoverzicht

Update St. Antonius Geboortezorg

Geboortezorg St. Antonius in 2020 definitief naar Utrecht

img-0397fotografie-marjolijn-de-graaf

Sinds mei vorig jaar heeft het St. Antonius Ziekenhuis bevallingen geconcentreerd op locatie Utrecht. Belangrijkste reden voor deze maatregel was om veilige geboortezorg te kunnen blijven waarborgen, ondanks het personeelstekort. Sindsdien is hard gewerkt aan het werven, opleiden én behouden van gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook is onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om locatie Nieuwegein weer opnieuw als bevallingslocatie in gebruik te nemen. Nu de meeste plussen en minnen in kaart zijn gebracht, heeft het ziekenhuis een voorgenomen besluit genomen om locatie Nieuwegein niet meer als bevallingslocatie te heropenen. In plaats daarvan wil het St. Antonius ernaartoe werken om medio 2020 alle acute geboortezorg definitief in Utrecht te concentreren.

Lees hieronder meer over de belangrijkste overwegingen die tot dit voorgenomen besluit hebben geleid.

Personeel

De inspanningen op het gebied van werven en opleiden van medewerkers, werpen langzaam maar zeker vruchten af. St. Antonius Geboortezorg heeft het afgelopen jaar maar liefst 25 nieuwe medewerkers aangenomen. Die worden op dit moment opgeleid naar het juiste gespecialiseerde niveau. Los van logistieke efficiëntievoordelen, heeft het personeel in het afgelopen jaar ook voordelen ervaren van het met elkaar op één locatie werken in plaats van verdeeld over twee locaties. Opleiden, begeleiden en inwerken gaat gemakkelijker en er is meer teamgevoel waardoor samenwerking soepeler verloopt. Al met al leiden deze voordelen van concentratie op één locatie tot betere en veiligere kwaliteit van geboortezorg.

Gezinsgerichte zorg 

Met de opening van het geboortecentrum van het St. Antonius in Utrecht, is gestart met het concept van gezinsgerichte zorg (Family Centered Care). Dit houdt in dat het hele gezin centraal staat bij geboortezorg en moeder en kind altijd bij elkaar blijven, ook als moeder of kind ziek is. De ervaringen van patiënten zijn positief, waardoor het St. Antonius dit graag aan ál haar bevallende gezinnen wil aanbieden en dus volledig wil overgaan op deze manier van geboortezorg. Locatie Utrecht biedt daarvoor meer mogelijkheden tegen minder investeringen, dan locatie Nieuwegein.

Zorgvraag in de regio

Samen met de ketenpartners in de regio, heeft het St. Antonius gekeken naar de ontwikkeling van de zorgvraag op gebied van geboortezorg. Die blijkt minder hard te groeien dan verwacht. Bovendien leert de ervaring van afgelopen jaar dat op één locatie veel meer bevallingen begeleid zijn, dan vooraf was ingeschat. Ingeschat was ca. 2.000. In werkelijkheid waren dat er in Utrecht ca. 3.300. Mede hierdoor verwacht het St. Antonius het aantal bevallingen in de regio, samen met de andere regionale zorgverleners, op te kunnen vangen vanuit één locatie. Wel worden daartoe dit jaar in Utrecht nog acht kraamsuites heringericht naar verlossuites, waardoor acht extra plaatsen ontstaan waar vrouwen kunnen bevallen én kort kunnen verblijven na de bevalling.

Specialist dicht bij huis

Het St. Antonius begrijpt dat dit voor (aanstaande) zwangeren en verloskundigen, met name uit Nieuwegein en omgeving, wellicht niet het scenario is waar men op had gehoopt. Als je voor je bevalling aangewezen bent op het ziekenhuis, dan wil je dat het liefst in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het ziekenhuis start daarom andere initiatieven om haar geboortezorg toch zo dicht mogelijk bij patiënten aan te bieden. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking die wordt gestart met verloskundigenpraktijken, waarbij gynaecologen van het St. Antonius samen spreekuur doen met de eerstelijns verloskundigen in de verloskundigenpraktijk.

Bezoek de webpagina van St. Antonius Geboortezorg voor meer informatie over onze geboortezorg en ons geboortecentrum in Utrecht.

Bericht van 13 september 2018

De grote wens van iedereen bij St. Antonius Geboortezorg, maar vooral ook van zwangeren en eerstelijns verloskundigen, is om na de zomer weer te kunnen bevallen in Nieuwegein. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen maanden, is er momenteel helaas nog niet voldoende opgeleid gespecialiseerd verpleegkundig personeel beschikbaar om op twee locaties veilige bevallingszorg te leveren. Dat betekent dat St. Antonius Geboortezorg ook in de komende tijd nog de meeste bevallingen concentreert op locatie Utrecht en dat in Nieuwegein alleen geplande keizersnedes plaatsvinden.

Belangrijkste reden van het concentreren van de bevallingen in Utrecht, is dat op deze manier met minder personeel de meeste bevallingen kunnen worden begeleid. Hoe lang de concentratie op één locatie nog duurt, is lastig in te schatten.

Opleiden kost tijd

Om het Geboortezorg team weer op volle sterkte te krijgen wordt hard gewerkt aan het werven van personeel én het opleiden van verpleegkundigen tot gespecialiseerd verpleegkundigen. Mooi resultaat van alle inspanningen is, dat er inmiddels 20 nieuwe verpleegkundigen zijn aangenomen. Zij moeten echter nog allemaal de gespecialiseerde opleiding gaan volgen. Pas als zij gespecialiseerd verpleegkundigen zijn, zijn ze volledig inzetbaar voor Geboortezorg. Het ziekenhuis is daarom in gesprek met een particuliere hogeschool over mogelijkheden voor een (versnelde) opleiding op maat.

Samenwerking

Daarnaast zijn de inspanningen bij St. Antonius Geboortezorg er vooral op gericht om, ondanks het personeelstekort, toch zoveel mogelijk eerstelijns bevallingen te kunnen faciliteren. Daarbij wordt ook samenwerking met andere partijen gezocht. Goed voorbeeld daarvan is de intensievere samenwerking in de regio met verloskundigen, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Diakonessenhuis. Met het regionaal portaal hebben verloskundigen nu in één overzicht inzage in de beschikbare plekken waar zij met hun bevallende cliënt terecht kunnen.

Ook onderzoeken we samen met een pool van kraamverzorgenden of bepaalde (zorg)taken van verpleegkundigen door hen overgenomen kunnen worden, zodat verpleegkundigen meer tijd hebben voor eerstelijns bevallingen.

Lees hier meer over de regionale samenwerking.

Toekomstbestendige Geboortezorg

De concentratie op één locatie geeft rust en ruimte in het team om weer op te bouwen. Zowel personeel als verlossuites kunnen door de concentratie efficiënter ingezet worden. Ook de spoedplek voor een eerstelijns bevalling is steeds vaker gegarandeerd, zodat een verloskundige dan niet hoeft uit te wijken naar een ander geboortecentrum. Zo creëert St. Antonius Geboortezorg langzaam maar zeker een stevige basis op locatie Utrecht, om vandaar uit weer verder te bouwen aan toekomstbestendige Geboortezorg.

Bericht van 18 juli: regionale samenwerking geboortezorg

De drie regionale ziekenhuizen (St. Antonius, WKZ en Diakonessenhuis) gaan samen met verloskundigen en kraamverzorgenden hun samenwerking de komende zomerperiode intensiveren om capaciteitsproblemen te beperken en continuïteit van geboortezorg in de regio Utrecht te waarborgen.

Het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) gaan onderling meer en vaker informatie uitwisselen over de capaciteit die beschikbaar is. Daardoor is de geboortezorg bij de ziekenhuizen gegarandeerd. Ook komt er een portaal voor de acute zorg, waar verloskundigen uit de regio Utrecht in één overzicht zien waar er plek is.

Zomerperiode

De gezamenlijke ziekenhuizen verwachten de zomermaanden evenveel bevallingen te begeleiden als vorig jaar. In de regio Utrecht bevielen er in 2017 10483 vrouwen in het ziekenhuis, 7.874 vrouwen hadden een medische indicatie. Zoals ieder jaar is er door de zomervakanties minder personeel beschikbaar. Bij St. Antonius Geboortezorg locatie Nieuwegein worden tijdelijk alleen geplande keizersnedes gedaan en voor andere bevallingen wordt doorverwezen naar St. Antonius Geboortezorg Utrecht (Leidsche Rijn) of naar andere geboortezorgcentra in de regio Utrecht. Daarbij komt het algemeen tekort aan gespecialiseerd opgeleid zorgpersoneel en minder capaciteit van kraamverzorgenden in de regio Utrecht. Die factoren samen maken dat deze intensieve samenwerking noodzakelijk is om de continuiteit van de geboortezorg te waarborgen.

Acute geboortezorg gegarandeerd

De zorgaanbieders zorgen er zo gezamenlijk voor dat de zorg voor aanstaande ouders goed en veilig wordt geleverd. Doordat de ziekenhuizen sneller met elkaar communiceren, weten ze waar er ruimte is om de geboortezorg te leveren die op dat moment nodig is. Er zijn per ziekenhuis twee deskundigen aangesteld die per dag precies weten welke capaciteit beschikbaar is. Ook kan de regio Utrecht rekenen op ondersteuning van ziekenhuizen in Gouda, Amersfoort,Gorinchem en Tiel. De acute zorg is altijd gegarandeerd.

Bericht van 17 mei:

St. Antonius Geboortezorg verwacht in ieder geval nog tot eind september nodig te hebben om weer op volle sterkte te komen met het personeel voor Geboortezorg. Tot die tijd blijven bevallingen geconcentreerd op locatie Utrecht. Neonatologiezorg blijft in Nieuwegein beschikbaar en vanaf eind volgende week vinden ook weer geplande keizersnedes plaats in Nieuwegein.

Veilige geboortezorg voorop

Het St. Antonius zag zich eind april genoodzaakt deze tijdelijke maatregel te nemen om veilige geboortezorg te kunnen blijven waarborgen ondanks het acute personeelstekort.

Yvonne Boerkamp, afdelingshoofd Geboortezorg: “We begrijpen dat dit voor zwangeren en verloskundigen, met name uit Nieuwegein en omgeving, heel vervelend is als je voor je bevalling aangewezen bent op het ziekenhuis. We willen daarom  zo snel als mogelijk weer terug naar de oude situatie.”

Dat kan echter pas wanneer er weer voldoende personeel beschikbaar is om veilige kwaliteit van zorg te bieden aan moeder en kind op beide locaties. En dat kost tijd. Tijd die nodig is om personeel te werven, zieken te re-integreren, nieuwe medewerkers in te werken én verpleegkundigen op te leiden tot gespecialiseerd verpleegkundigen. Het ziekenhuis verwacht daar in ieder geval nog tot en met september dit jaar voor nodig te hebben.

Inzetten op behoud, werven en opleiden van personeel

 “Naast werven en opleiden zetten we in de eerste plaats in op behoud van onze huidige medewerkers. Nu we tijdelijk met minder zijn, helpt de tijdelijke concentratie op één locatie om taken te verdelen en de werkdruk binnen acceptabele grenzen te houden. Een zomervakantie willen we hen uiteraard ook niet onthouden na alle extra inspanningen die geleverd zijn in de afgelopen periode.

Waar mogelijk huren we tijdelijke krachten in, maar die zijn zeer beperkt beschikbaar. Verder onderzoeken we welke taken in het verpleegkundig pakket eventueel door anderen gedaan zouden kunnen worden. Met al deze inspanningen willen we ervoor zorgen dat we niet alleen zo snel mogelijk  weer op volle sterkte zijn, maar ook toekomstbestendig.” Aldus Yvonne Boerkamp.

Beperkt uitwijken naar ander geboortecentrum

Een exacte bevaldatum is meestal vooraf niet in te plannen. Als zich toevallig veel bevallingen op hetzelfde moment aandienen, kan het voorkomen dat alle bevalsuites in het geboortecentrum bezet zijn. Met de concentratie van bevallingen in Utrecht, neemt de kans op zo’n situatie in Utrecht iets toe. Op dat moment is een zwangere die in het ziekenhuis wil of moet bevallen, genoodzaakt uit te wijken naar een ander geboortecentrum in de regio, bijvoorbeeld naar Gouda of Utrecht Centrum. Verloskundigen spelen daarin een belangrijke rol. Zij bekijken op dat moment waar hun cliënt terecht kan. Door de doorstroom in Utrecht zo optimaal mogelijk te houden en geplande keizersneden wél op twee locaties (in Utrecht én Nieuwegein) te doen, hoopt het St. Antonius dat het aantal zwangeren dat moet uitwijken beperkt blijft.

Wat blijft in Nieuwegein?

Geplande keizersnedes kunnen vanaf eind volgende week weer in Nieuwegein plaatsvinden. Afspraken op de polikliniek van Geboortezorg in Nieuwegein en bij verloskundepraktijk De Geboortezaak in St. Antonius Nieuwegein blijven ook gewoon doorgaan in Nieuwegein, evenals neonatologiezorg.

Verloskundigen

Alle verloskundepraktijken in de regio zijn per e-mail geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Bent u verloskundige en wilt u iemand insturen voor een bevalling? Bel dan zoals gebruikelijk naar de dienstcoördinator van St. Antonius Geboortezorg 088 320 64 11. Verloskundigen worden ook per e-mail geïnformeerd en op de hoogte gehouden.

Informatie

Op deze site houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze maatregel of andere vragen? Neem gerust contact met ons op via geboortezorg@antoniusziekenhuis.nl of telefonisch op werkdagen via T 088 - 320 64 00.

Bericht van 9 mei:

De tijdelijke maatregel van St. Antonius Geboortezorg om bevallingen te concentreren op één locatie blijft nog van kracht. Dat betekent dat bevallingen in ieder geval nog de komende twee weken alleen op locatie Utrecht plaatsvinden.

Veiligheid voorop

We begrijpen dat deze maatregel voor zwangeren en verloskundigen uit Nieuwegein en omgeving heel vervelend is. We werken daarom hard aan oplossingen om zo snel als mogelijk ook in Nieuwegein weer volledige Geboortezorg te kunnen leveren. Dat kan uiteraard pas wanneer we weer op voldoende sterkte zijn om veilige kwaliteit van zorg voor moeder en kind en op beide locaties kunnen bieden.

Bevallen in Utrecht

Het is een hele puzzel om te onderzoeken wat haalbaar is en wat niet met het bestaande personeelstekort. Het kost tijd om dat zorgvuldig te doen.

We verwachten nu dat we de komende twee weken nog nodig hebben om een verantwoorde verwachting uit te spreken over wanneer bevallingen ook weer in Nieuwegein kunnen plaatsvinden.

Tot die tijd handhaven we de huidige maatregel, waarbij bevallingen alleen in Utrecht plaatsvinden.

Afspraken op de polikliniek van Geboortezorg en bij verloskundepraktijk De Geboortezaak in St. Antonius Nieuwegein kunnen wel gewoon doorgaan. Ook Neonatologie blijft operationeel in Nieuwegein.

Verloskundigen

Alle verloskundepraktijken in de regio zijn per e-mail geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Bent u verloskundige en wilt u iemand insturen voor een bevalling? Bel dan zoals gebruikelijk naar de dienstcoördinator van St. Antonius Geboortezorg 088 320 64 11. Verloskundigen worden ook per e-mail geïnformeerd en op de hoogte gehouden.

Informatie

Op deze site houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze maatregel of andere vragen? Neem gerust contact met ons op via geboortezorg@antoniusziekenhuis.nl of telefonisch op werkdagen via T 088 - 320 64 00.

 

Bericht van 30 april:

Vanwege personeelstekort ziet St. Antonius Geboortezorg zich tijdelijk genoodzaakt bevallingen te concentreren op locatie Utrecht (Leidsche Rijn).

Personeelstekort in de zorg als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is een landelijk probleem, waarmee ook St. Antonius Geboortezorg al enige tijd kampt. In de afgelopen dagen is dat tekort nog hoger opgelopen als gevolg van acute uitval door ziekte van medewerkers naast natuurlijk personeelsverloop. Om veilige geboortezorg te kunnen blijven waarborgen nemen we maatregelen.

Voorlopig niet in Nieuwegein bevallen

Door de bevallingen tijdelijk alleen in Utrecht te laten plaatsvinden en dus te concentreren op één plek, kunnen we de zorg rondom bevallingen goed en vooral veilig organiseren. Dat betekent dat zwangeren voorlopig niet in Nieuwegein kunnen bevallen.

Verloskundigen in de regio, die zwangeren voor bevallingen verwijzen naar het St. Antonius zijn verzocht hen te verwijzen naar locatie Utrecht (Soestwetering 1).

Afspraken op de polikliniek van Geboortezorg en bij verloskundepraktijk De Geboortezaak in St. Antonius Nieuwegein kunnen wel gewoon doorgaan. Ook Neonatologie blijft gewoon operationeel in Nieuwegein.

Tijdelijke situatie

We werken er hard aan deze tijdelijke maatregel zo snel mogelijk weer te kunnen intrekken, zodat bevallen op onze beide locaties weer mogelijk is. Vooralsnog schatten we in dat dat ten minste nog tot en met de eerste week van mei zal duren.

Informatie

Op deze site houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze maatregel of andere vragen? Neem gerust contact met ons op via geboortezorg@antoniusziekenhuis.nl of telefonisch op werkdagen via T 088 320 64 00.

Verloskundigen

Bent u verloskundige en wilt u iemand insturen voor een bevalling? Bel dan zoals gebruikelijk naar de dienstcoördinator van St. Antonius Geboortezorg 088 320 64 11. Verloskundigen worden ook per e-mail geïnformeerd en op de hoogte gehouden.

Terug naar boven