Privacy en veiligheid

Uw privacy en onze zorg (u bent patiënt)

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van ons ziekenhuis dienen om te gaan met uw persoonsgegevens.

Alle informatie over dit onderwerp leest u in onze folder 'Uw Patientendossiër'.

Verwerking van persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van zorgverlening en onderzoek gebruiken. Het gebruik van persoonsgegevens (de wetgever spreekt niet van gebruik van persoonsgegevens maar noemt dit verwerken van persoonsgegevens) is aan strenge regels gebonden.

Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een bewerkingenregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Wilt u meer weten over hoe u wel of geen bezwaar kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw medische gegevens? Lees dan onze infograhic.

Functionaris gegevensbescherming

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, drs. J.J. Pel, fg@antoniusziekenhuis.nl / 06 12 92 33 56, die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rol van de functionaris gegevensbescherming kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op privacy

Als patiënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier; zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen (zoals uw partner) worden doorgegeven. Het recht op privacy houdt ook in dat u kunt vragen om een aparte ruimte om een gesprek met uw behandelend arts te kunnen voeren of dat een medische handeling wordt uitgevoerd, zonder dat anderen dit kunnen zien.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De basisregel is dat het St. Antonius Ziekenhuis zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens staan opgenomen in de folder Uw patiëntendossier.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten het St. Antonius Ziekenhuis verstrekt.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen. De wijzen waarop u deze rechten kunt uitoefenen staan uitvoerig beschreven in de folder Uw patiëntendossier.

Privacyverklaring informatie op uw zorgnota

Het is mogelijk, vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een privacyverklaring te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u er bezwaar tegen heeft dat er zorgactiviteiten op uw zorgnota worden vermeld. Deze verklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Wilt u meer weten hierover? Bekijk dan de toelichting op het gebruik van de privacyverklaring.

Gebruik van uw medische gegevens: bezwaar of geen bezwaar? 

Tijdens een behandeling en/of onderzoek legt het St. Antonius medische gegevens van zijn patiënten vast. We gebruiken deze gegevens soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsregistraties. Hiermee willen we de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Wanneer patiënten niet willen dat wij hun medische gegevens gebruiken, kunnen zij bezwaar maken.