In de zorg waar de patiënt centraal staat, is deelname (participatie) van patiënten van onmisbare waarde voor de kwaliteit van de zorg. Het St. Antonius omarmt dit. Ze betrekt in grote mate (een vertegenwoordiging van patiënten) bij belangrijke beslissingen en luistert naar hun wensen. Naast het betrekken van patiënten op individueel niveau, via het St. Antonius patiëntenpanel of via (landelijke) patiëntorganisaties, heeft het St. Antonius een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt binnen het ziekenhuis de gemeenschappelijke belangen van patiënten.

 • Speerpunten

  Onze agenda laat de volgende speerpunten zien:

  1. Het verder brengen van patiëntgerichtheid in de organisatie
  Doel is dat de patiënt zelf regie kan houden op zijn zorgtraject en in staat is samen met de zorgverlener het behandeltraject vorm te geven en (moeilijke) beslissingen te nemen op basis van heldere informatie over de mogelijkheden.

  2. Toegang tot goede informatie en eigen gezondheidsgegevens
  Om als patiënt beslissingen te kunnen nemen en partner te kunnen zijn in je eigen behandeltraject, moet je beschikken over goede informatie en inzicht hebben in je eigen gezondheidsgegevens. Met het nieuwe patiëntenportaal, dat eind van het jaar beschikbaar komt, wordt al een grote stap in de goede richting gezet. Maar ook op andere terreinen kan hierop nog vooruitgang worden geboekt.

  3. Sturen op zorguitkomsten
  De uitkomsten van zorg gebruiken om van te leren. Uiteraard met als doel om de kwaliteit zorg te verbeteren en de zorgkosten te verminderen. Daarnaast moet het er ook toe leiden dat de zorg steeds beter past bij de individuele wensen en behoeften van een patiënt.

  4. Stimuleren van ketenzorg
  Vanuit de behoefte van de patiënt de zorg zo organiseren dat een netwerk om de patiënt wordt gecreëerd met de huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, etc. en de patiënt wordt ondersteund in zijn/haar zelfredzaamheid. Dicht bij huis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. 

  5. Transparantie van het zorgaanbod per locatie
  Het is belangrijk dat patiënten weten waarvoor ze op de verschillende locaties terecht kunnen en dat ze weten waar en waarom het St. Antonius continu bouwt aan het verbeteren van de verschillende locaties - zowel aan het zorgaanbod, de kwaliteit van zorg als aan de aantrekkelijkheid van een fysieke locatie.

 • Hoe werkt de Cliëntenraad?

  De Cliëntenraad behartigt binnen het ziekenhuis de gemeenschappelijke belangen van patiënten. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) dit wettelijke vastgelegd. De wet geeft cliëntenraden een formele stem (d.m.v. advies- en instemmingsrecht) in de organisatie.

  De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en is gesprekspartner over onderwerpen die van invloed zijn op een goede zorgverlening. Een goede samenwerking tussen Cliëntenraad en het ziekenhuismanagement draagt bij aan een goede kwaliteit van de zorg. De Cliëntenraad vindt het belangrijk om daarbij steeds het lange termijnperspectief voor ogen te houden en daar de organisatie continu op uit te dagen.

  In de praktijk treft u leden van een Cliëntenraad in het St. Antonius Ziekenhuis aan in stuur- en werkgroepen en zijn zij in gesprek met individuele patiënten en patiëntorganisaties. De input gebruikt de Cliëntenraad voor haar werk. Ook het patiëntpanel is in dit kader een belangrijke informatiebron voor de Cliëntenraad.

  De Cliëntenraad sluit bij voorkeur aan bij bestaande projecten in de organisatie. De Cliëntenraad kan echter ook zelf nieuwe initiatieven ontplooien. Daarnaast ziet de Cliëntenraad het als haar taak om de opgedane kennis over patiëntgerichte zorg te delen binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

 • Wie zitten er in de Cliëntenraad?

  De leden van de Cliëntenraad van het St. Antonius Ziekenhuis vormen een afspiegeling van patiënten en inwoners uit de regio/ het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

  De samenstelling van de Cliëntenraad is als volgt:

  • Dhr. A. Goldhoorn (voorzitter)
  • Dhr. B. Hartman
  • Dhr. R. Marchi
  • Dhr. Z. Stegen
  • Dhr. A. Tan
  • Mw. Ouisam Zouitni
  • Mw. S. van Papenrecht-Lipjes (ambtelijk secretaris)
 • Uw mening telt!

  Voelt u zich betrokken bij het St. Antonius Ziekenhuis en wilt u graag meedenken over nieuwe ontwikkelingen? U kunt met ons meedenken, door uw wensen, vragen en/of opmerkingen die een algemeen belang dienen, aan ons kenbaar te maken. Onder algemeen belang wordt verstaan dat dit op een grotere patiëntengroep van toepassing moet zijn. Onder contact vindt u hoe u ons kunt bereiken.

  Ook nodigen wij u van harte uit om lid te worden van het St. Antonius Patiëntenpanel. Uitkomsten van dit panel zijn voor ons als Cliëntenraad een heel belangrijke informatiebron.

 • Contact

   

  Heeft u vragen of suggesties? U bent van harte welkom om deze met de Cliëntenraad te delen. U kunt ons bereiken op het adres:

  St. Antonius Ziekenhuis
  t.a.v. Cliëntenraad
  Postbus 2500
  3430 EM Nieuwegein
  E clientenraad@antoniusziekenhuis.nl

 • Jaarverslag Cliëntenraad