Behandelingen & onderzoeken

MS behandelingen

Omdat de oorzaak van MS (multiple sclerose) nog niet is achterhaald, is de behandeling met medicijnen gericht op: vertraging van het ziekteverloop en vermindering van de klachten.

De neuroloog en/of MS-verpleegkundige geeft u voorlichting over de (bij)werkingen van de medicijnen. Bij vragen kunt u de MS-verpleegkundige altijd bellen. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende medicijnen.

Op deze pagina snel naar

Meer over MS behandelingen

Vertraging van het ziekteverloop

Interferon

Dit is een stof die het lichaam ook zelf aanmaakt. Het middel vermindert het aantal schubs (gemiddeld) met éénderde. 

Copaxon

Dit is een kunstmatig eiwit dat ingespoten wordt.
Het middel vermindert net als interferon het aantal schubs (gemiddeld) met éénderde.

Tysabri

Dit medicijn vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt. De kans dat de invaliditeit toeneemt, wordt met Tysabri ongeveer gehalveerd. Het aantal MS-aanvallen neemt (gemiddeld) af met tweederde.
Tysabri wordt 1 keer per 4 weken in het ziekenhuis toegediend via een infuus.

Gilenya

Dit medicijn vermindert het optreden van schubs.

Als u interferon of copaxone gaat gebruiken, komt een instructieverpleegkundige bij u thuis om u te begeleiden.

Vermindering van de klachten

Bij MS kunnen klachten vrij plotseling ontstaan. De neuroloog kan u in dat geval een speciale behandeling adviseren. Het doel is, om de ontstekingverschijnselen zo snel en zo goed mogelijk te onderdrukken en zo de schub te bekorten.

Methylprednisolon

Dit medicijn onderdrukt de ontstekingverschijnselen. Het wordt per infuus of (soms) in tabletvorm toegediend. De (poli)klinische behandeling duurt, afhankelijk van de gekozen dosis, drie of vijf dagen. 

Gammaglobuline

Dit middel bevat stoffen uit donorbloed. Het heeft een gunstige invloed op nieuw ontstane klachten en geeft weinig bijwerkingen. 

Plasmaferese

Dit is geen medicijn maar een behandeling. Bij MS maakt het lichaam antistoffen tegen het eigen gezonde zenuwweefsel. Met plasmaferese worden deze antistoffen uit het bloed gespoeld. 

Mitoxantrone

Mensen die in korte tijd snel achteruitgaan, kunnen worden behandeld met dit middel. Het wordt ook gebruikt bij sommige vormen van kanker. Behandeling met Mitoxantrone gebeurt in samenwerking met de internist/oncoloog.

Andere (medicijn)behandeling

Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat uw neuroloog nog andere (medicijn)behandelingen aan u voorschrijft. Deze zijn gericht op het bestrijden van uw specifieke klachten zoals stijfheid/spasme, vermoeidheid of problemen met ontlasting of plassen.

Medicijnstudies

Om nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van Multiple Sclerose (MS) te kunnen ontwikkelen, is uitgebreid onderzoek onmisbaar. De neurologen van het St. Antonius Ziekenhuis, de onderzoeksverpleegkundigen en veel patiënten leveren hier een bijdrage aan.

Strenge eisen aan geneesmiddelenonderzoek

Nieuwe geneesmiddelen komen pas beschikbaar na uitgebreid onderzoek. Bij deze onderzoeken wordt gekeken naar de werking, bijwerkingen en veiligheid van (nieuwe)  geneesmiddelen. Deze onderzoeken moeten aan strenge internationale regels voldoen.

Voordat een onderzoek kan starten, moet het eerst beoordeeld worden door een centrale ethische commissie. Deze commissie onderzoekt onder meer hoe belastend het onderzoek voor patiënten is en wat de risico’s zijn. Als de centrale ethische commissie een onderzoek goedkeurt, beoordelen de Raad van Bestuur en de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het St. Antonius Ziekenhuis of het onderzoek in ons ziekenhuis kan plaatsvinden.

Patiënten besluiten zelf of ze aan een geneesmiddelenonderzoek mee willen doen. Zij kunnen er bovendien op elk moment voor kiezen om met het onderzoek te stoppen.

Geneesmiddelenonderzoek bestaat uit 4 fasen

Voordat een nieuw geneesmiddel beschikbaar komt voor patiënten, wordt er eerst uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit 4 fasen.

Fase 1

In deze fase wordt de veiligheid van de maximaal te verdragen dosis van een geneesmiddel onderzocht. Het geneesmiddel wordt meestal bij gezonde mensen (vrijwilligers) getest. Zij krijgen steeds hogere doseringen toegediend. De vragen die beantwoord moeten worden: wat doet het middel met het lichaam, en wat doet het lichaam doet met het middel?

Fase 2

In deze fase wordt het nieuwe geneesmiddel onderzocht bij mensen die de ziekte hebben waarvoor het geneesmiddel bestemd is. In dit geval is dat MS. De patiënt weet altijd dat hij aan het onderzoek deelneemt en heeft daar zelf voor gekozen. Hij mag bovendien altijd met het onderzoek stoppen.
Het onderzoek gebeurt dubbelblind, met een controlegroep die een placebo krijgt.

Wat is een placebo?
Een placebo is een ‘nepmedicijn’. Het ziet er precies hetzelfde uit als het geneesmiddel en smaakt ook hetzelfde (als het geslikt moet worden). Maar het bevat geen werkzame stof.

Wat is een controlegroep?
Mensen die medicijnen krijgen, voelen zich vaak alleen daardoor al een beetje beter. Bovendien hebben ze de neiging om toevallige verbeteringen aan het medicijn toe te schrijven. Dat is het zogenoemde placebo-effect.
Om te meten of het te testen medicijn écht werkt, worden de proefpersonen willekeurig (door een computer) in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt het medicijn, de andere groep krijgt de placebo (dit is de controlegroep). Door de resultaten in beide groepen met elkaar te vergelijken, kunnen we zien of/hoe sterk het nieuwe medicijn werkt.

Wat is een dubbelblind onderzoek?
Het is belangrijk dat de proefpersonen niet weten of zij het echte middel of de placebo krijgen, omdat anders het placebo-effect verdwijnt. Maar ook de onderzoekers kunnen de uitkomst van het onderzoek onbewust beïnvloeden als zij weten wie het echte medicijn krijgt en wie niet. Zonder dat ze er erg in hebben, kunnen ze verbeteringen bij de ene patiënt aan toeval toeschrijven en bij de andere patiënt aan de werking van het middel.
Om het onderzoek zo zuiver mogelijk te houden, mogen dus zowel de proefpersonen als de onderzoekers niet weten hoe de groepen zijn ingedeeld. Dat heet een dubbelblind onderzoek.

Fase 3

In deze fase wordt de werking van een nieuw geneesmiddel vergeleken met de werking van een geregistreerd geneesmiddel dat zijn werking al bewezen heeft. Deze studies zijn meestal heel omvangrijk met veel deelnemers uit meerdere onderzoekscentra in de wereld (multicenter).
Net als in fase 2 wordt hier gewerkt met placebo’s en controlegroepen die willekeurig worden samengesteld. Als dit onderzoek met succes is afgerond, kan het nieuwe geneesmiddel worden geregistreerd. Hierna is het beschikbaar voor alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Fase 4

Nadat een nieuw geneesmiddel op de markt is gekomen, gaat het onderzoek door. In de vierde fase van geneesmiddelenstudies kijken we naar de therapeutische waarde van het geneesmiddel op de langere termijn. Met andere woorden: we kijken gedurende jaren hoe het met de patiënten gaat die het geneesmiddel gebruiken. Daarbij wordt onder andere gelet op de kwaliteit van leven en (bij MS) het neurologisch functioneren.

Deelnemen aan een geneesmiddelenonderzoek?

Ons onderzoeksteam bestaat uit vier neurologen en twee researchverpleegkundigen. De patiënten die aan de onderzoeken meedoen, worden nauwlettend gecontroleerd. Ze worden regelmatig in het ziekenhuis verwacht voor onder meer lichamelijk en neurologisch onderzoek, bloedafname, een hartfilm, een MRI-scan, en verschillende functietesten.

Toon meer

Lopende medicijnstudies

Hier vindt u een overzicht van de lopende medicijnstudies. Interesse in deelname? Bespreek het met uw neuroloog.

CASTING studie (MA30005) 

Voor wie? 

Voor patiënten tussen de 18-55 jaar met Relapsing-Remitting MS:

  • Eerste MS-symptoom niet langer dan 10 jaar geleden.
  • EDDS tussen 0 en 4.
  • Maximaal 2 eerdere behandelingen voor MS. 
Onderzoek 
  • Ocrelizumab 600 mg 1 x per 24 weken, per infuus.
  • Screeningperiode: maximaal 4 weken.
  • Behandelperiode: 96 weken.
Doel Evaluatie van de veiligheid en verdraagzaamheid van ocrelizumab 600 mg.
Opmerking U kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek.

ESTEEM studie

Voor wie? Voor patiënten met relapsing-remitting MS die gaan starten met Tecfidera 
Onderzoek Een globaal, observationeel onderzoek, uitgevoerd in meerdere centra, om gegevens te verzamelen over de veiligheid van Tecfidera™ (dimethylfumaraat) en om het geneesmiddelgebruik te documenteren  bij gebruik in de standaard medische praktijk voor de behandeling van multipele sclerose. 
Doel Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de voordelen en risico's van langdurige behandeling met Tecfidera bij patiënten met multipele sclerose (MS). 
Opmerking U kunt deelnemen aan dit onderzoek. U hoeft voor deelname aan deze studie geen extra bezoeken af te leggen in het ziekenhuis. 


FREEDOMS studie

Voor wie? Voor patiënten met relapsing-remitting MS.
Onderzoek Eenmaal daags inname van 1 tablet.
Doel Bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van FTY720 (Fingolimod). Hoe doeltreffend is FTY720 in het verminderen van het aantal terugvallen en het vertragen van de toenemende invaliditeit bij patiënten met relapsing-remitting Multiple Sclerose?
Groepen De deelnemers worden in drie groepen verdeeld. Twee daarvan krijgen FTY720 in twee verschillende doses. De derde groep krijgt een placebo. De deelnemers hebben dus een kans van 66,6% dat zij het te onderzoeken medicijn krijgen.
Duur Het onderzoek duurt 24 maanden met de mogelijkheid om deel te nemen aan een vervolgonderzoek (zie Freedoms extensie).
Opmerking U kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek.

LEMTRADA PASSstudie

Voor wie? Voor patiënten met RR MS die binnen de afgelopen 8 weken voor het eerst zijn gestart met Lemtrada.
Onderzoek Een prospectief, multicenter, observationeel veiligheidsonderzoek ter beoordeling van de veiligheid op de lange termijn van Lemtrada(alemtuzumab)-behandeling na registratie bij patiënten met multiple sclerose met schubs. 
Doel Dit is een observationeel onderzoek dat wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de veiligheid op de lange termijn van behandeling met Lemtrada bij volwassen patiënten met RR MS.
Opmerking U kunt deelnemen aan dit onderzoek. U hoeft voor deelname aan deze studie geen extra bezoeken af te leggen in het ziekenhuis. 

LIBERATE studie

Voor wie? Voor patiënten met relapsing-remitting MS die voor het eerst starten met Fampyra 
Onderzoek Een multicenter, internationaal, observationeel onderzoek om informatie te verzamelen over de veiligheid van het geneesmiddel Fampyra® en het gebruik hiervan in de standaard medische praktijk te documenteren  
Doel In dit onderzoek wordt gekeken naar de veiligheid van langdurige behandeling met Fampyra, veranderingen in het vermogen om te lopen en de kwaliteit van leven. 
Opmerking

U kunt deelnemen aan dit onderzoek. U hoeft voor deelname aan deze studie geen extra bezoeken af te leggen in het ziekenhuis.

Wel vragen wij u om voor het onderzoek gedurende 1 jaar om de 3 maanden 1 vragenlijst in te vullen.
 

UMBRELLA studie

Voor wie?  Voor patiënten met relapsing-remitting MS.
Onderzoek   Eenmaal daags inname van 1 tablet.
Doel Het verzamelen van data omtrent de lange termijn veiligheid en verdraagzaamheid en het verzamelen van data omtrent de gezondheid van alle patiënten die hebben deelgenomen aan de Freedoms-extensie studie en andere lopende studies waarin fingolimod wordt onderzocht. Deze studie combineert alle lopende fase II en III fingolimod extensie studies onder 1 en hetzelfde  lange termijn extensie protocol.
Groepen De deelnemers krijgen fingolimod 0,5 mg.
Duur  De studie loopt door tot fingolimod geregistreerd wordt.
Opmerking  Dit is het vervolgonderzoek op de FREEDOMS extensie studie. Het geeft deelnemers de kans om FTY720 te blijven gebruiken.U kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek.


ASCEND studie

Voor wie?  Voor patiënten met Secundair Progressieve MS.
Onderzoek  Elke 4 weken een infuus met Tysabri (Natalizumab).
Doel Bepalen of de behandeling met Tysabri (Natalizumab) de lichamelijke beperking kan vertragen (niet gerelateerd aan relapsen) bij Secundair Progressieve MS.
Groepen

Er worden 2 groepen met elkaar vergeleken, ratio: 1:1.

Patiënten worden gerandomiseerd in de volgende groepen:

  • Placebo, elke 4 weken gedurende 96 weken en
  • Tysabri (Natalizumab) 300 mg i.v. elke 4 weken gedurende 96 weken.
Duur  De studie duurt c.a. 114 weken.
De screeningperiode duurt maximaal 6 weken, de behandelfase duurt 96 weken (ongeveer 2 jaar) en de follow-up fase duurt 12 weken (na de laatste toediening studiemedicatie).
Opmerking  U kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek.


OPERA studie

Voor wie?  Voor patiënten (18-55 jaar) met Relapsing Remitting MS. Ten minste 2 gedocumenteerde relapsen in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan screening of 1 relapse in het afgelopen jaar.
Onderzoek 

Behandeling met ocrelizumab/dummy placebo of  met Rebif/dummy placebo.

Deelnemers die gerandomiseerd (geloot) zijn in de actieve Ocrelizumab groep krijgen de dummyvariant van Rebif (placebo).

Deelnemers die gerandomiseerd (geloot) zijn in de actieve Rebif groep krijgen de dummyvariant van Ocrelizumab (placebo).

Ocrelizumab wordt 1 x per 24 weken via infuus toegediend. Rebif wordt 3 x per week door de deelnemer zelf toegediend d.m.v injecties.

Doel Evalueren of ocrelizumab 600 mg, elke 24 weken intraveneus gegeven, effectief is vergeleken met Rebif.
Groepen

Er worden 2 groepen met elkaar vergeleken, ratio: 1:1.

Deelnemers die gerandomiseerd (geloot) zijn in de actieve Ocrelizumab groep krijgen de dummy variant van Rebif (placebo).

Deelnemers die gerandomiseerd (geloot) zijn in de actieve Rebif groep krijgen de dummy variant van Ocrelizumab (placebo).

Duur  De studie bestaat uit 3 fasen: een screening periode (2 weken), een dubbel-geblindeerde behandelfase (96 weken) en een follow-up periode (tenminste 48 weken na de laatste infusietoediening).
Opmerking  U kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek.

Interesse?

Vraag uw behandelend neuroloog naar de mogelijkheden. Hij kan u ook vertellen welk onderzoek geschikt voor u zou kunnen zijn.
Neem voor meer informatie contact op met de researchverpleegkundigen Neurologie: Bianca Broere-van de Velde of Kitty Blauwendraat, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

T:  030 – 609 35 29 

Toon meer

Gerelateerde informatie

Code
NEU-OD-B-1